tirsdag 24. januar 2012

Å styre på systemets mandat

Som liberalist og aktiv ungdomspolitiker leser jeg ofte mye som strider mot mine egne synspunkter og politiske rettferdighetssans. Noe av det som irriterer meg grenseløst er når politikere på venstresiden kommer med forskjellige varianter av følgende:

"Det norske folket sa ved stortingsvalget i 2005 ja til rødgrønn politikk og ga en fornyet tillit og støtte ved valget i 2009."

Grunnen til at det utsagnet er særlig provoserende er fordi det er en blank løgn. Ved valget i 2009 vant høyresiden stortingsvalget med 50 000 flere stemmer en de rødgrønne partiene. Det samme skjedde også ved stortingsvalget i 2005. Likevel har den rødgrønne regjeringen fått flertall av stortingsrepresentanter på Stortinget. Grunnen til at den rødgrønne regjeringen har flertall på Stortinget, men ikke i folket skyldes at Norge har et udemokratisk valgsystem.
Norge har en valgordning der hver kvadratkilometer i hver valgkrets teller 1,8 poeng, mens innbyggerne kun teller 1 poeng. I tillegg favoriseres det største partiet via mandatbergningsmetoden gjennom ”sperredivisoren” på 1,4. Dette er en metode som er konstruert for å holde små partier og lister ute. Arbeiderpartiet som oftest advarer mot en politikk som ”gir mest til dem som har mest fra før”, regjerer Norge på basis av et valgsystem som tar fra de små og nettopp gir mest til dem som har mest fra før.

Norges udemokratiske valgordning bør endres og for å få en mer rettferdig og demokratisk valgordning legger Rogaland FpU frem en resolusjon på Rogaland FrPs årsmøte. Resolusjonen ber stortingsgruppen legge frem tre forslag i Stortinget for å endre norsk valglovgivning.

1. Rogaland FrP mener Norge bør ha en fri og demokratisk valgordning hvor alle stemmer teller likt og ber stortingsgruppen legge frem endringsforslag til grunnloven som sikrer demokratisk likebehandling uavhengig om en bor i Finnmark, Oslo eller Rogaland.

2. Rogaland FrP mener velgerne bør ha reell innflytelse på hvem som velges til Stortinget og vil derfor be stortingsgruppen arbeide for at velgere skal kunne kumulere ved stortingsvalg, som ved lokalvalg.

3. Rogaland FrP mener Norge bør innføre nasjonale valglister fremfor dagens ordning med fylkeslister.

Jeg håper resolusjonen blir vedtatt i sin helhet. Det vil bety et godt steg mot en ny og mer rettferdig valgordning.

Ingen kommentarer: