tirsdag 24. januar 2012

Å styre på systemets mandat

Som liberalist og aktiv ungdomspolitiker leser jeg ofte mye som strider mot mine egne synspunkter og politiske rettferdighetssans. Noe av det som irriterer meg grenseløst er når politikere på venstresiden kommer med forskjellige varianter av følgende:

"Det norske folket sa ved stortingsvalget i 2005 ja til rødgrønn politikk og ga en fornyet tillit og støtte ved valget i 2009."

Grunnen til at det utsagnet er særlig provoserende er fordi det er en blank løgn. Ved valget i 2009 vant høyresiden stortingsvalget med 50 000 flere stemmer en de rødgrønne partiene. Det samme skjedde også ved stortingsvalget i 2005. Likevel har den rødgrønne regjeringen fått flertall av stortingsrepresentanter på Stortinget. Grunnen til at den rødgrønne regjeringen har flertall på Stortinget, men ikke i folket skyldes at Norge har et udemokratisk valgsystem.
Norge har en valgordning der hver kvadratkilometer i hver valgkrets teller 1,8 poeng, mens innbyggerne kun teller 1 poeng. I tillegg favoriseres det største partiet via mandatbergningsmetoden gjennom ”sperredivisoren” på 1,4. Dette er en metode som er konstruert for å holde små partier og lister ute. Arbeiderpartiet som oftest advarer mot en politikk som ”gir mest til dem som har mest fra før”, regjerer Norge på basis av et valgsystem som tar fra de små og nettopp gir mest til dem som har mest fra før.

Norges udemokratiske valgordning bør endres og for å få en mer rettferdig og demokratisk valgordning legger Rogaland FpU frem en resolusjon på Rogaland FrPs årsmøte. Resolusjonen ber stortingsgruppen legge frem tre forslag i Stortinget for å endre norsk valglovgivning.

1. Rogaland FrP mener Norge bør ha en fri og demokratisk valgordning hvor alle stemmer teller likt og ber stortingsgruppen legge frem endringsforslag til grunnloven som sikrer demokratisk likebehandling uavhengig om en bor i Finnmark, Oslo eller Rogaland.

2. Rogaland FrP mener velgerne bør ha reell innflytelse på hvem som velges til Stortinget og vil derfor be stortingsgruppen arbeide for at velgere skal kunne kumulere ved stortingsvalg, som ved lokalvalg.

3. Rogaland FrP mener Norge bør innføre nasjonale valglister fremfor dagens ordning med fylkeslister.

Jeg håper resolusjonen blir vedtatt i sin helhet. Det vil bety et godt steg mot en ny og mer rettferdig valgordning.

torsdag 12. januar 2012

Jeg er kandidat til Sentralstyret

Til FpUs landsmøte skal det velges nytt sentralstyre og i den anledning har valgkomiteen bedt om å få innspill til mulige kandidater.

Rogaland FpU har tre kandidater. Meg selv og Atle Simonsen til fast plass i sentralstyret og vår formann Kristoffer Birkedal som vara til sentralstyret.

Jeg har lenge vært åpen om at jeg ønsker å stille til sentralstyret og har av den grunn bevisst trappet ned i Rogaland og Rennesøy FpU. Jeg ønsker å bli valgt til FpUs sentralstyret for å styrke liberalismen og FpUs
varemerke som det klareste alternativet for frihetselskende ungdom.
Som en "ærlig" kandidat er jeg klar over at også i FpU er det medlemmer som er uenige med den retningen jeg kjemper for.

Dette er positivt. FpU skal ha stor takhøyde med plass til alle enten man kaller seg konservativ, liberalkonservativ, liberal, liberalist, libertarianer eller anarkist. Det viktigste er kampen for frihet for enkeltindividet. Denne kampen vil jeg, Atle og Kristoffer fortsette å kjempe for, og vi håper vi får
valgkomiteen og etterhvert Landsmøtets tillit.EDIT: posten ble skrevet før den gledelige nyheten om at Rogalands sittende sentralstyremedlem Atle Simonsen tar gjenvalg.

onsdag 11. januar 2012

Veien til FpUs nye manifest


FpUs manifestkomite har tatt imot innspill fra fylkeslagene til sitt arbeid og har nå sendt ut et nytt grunnforslag til manifest som skal ut på høring blant fylkeslagene.

Det er FpUs landsmøte som vedtar FpUs politiske manifest og dagens manifest kan du lese her: http://fpu.no/fpu-mener/manifest/

Rogaland Fpu var blant de mer aktive fylkeslagene, og som daværende politisk nestformann ledet jeg vårt arbeid med å skrive og sende inn en rekke forslag vi mente ville gjøre FpUs manifest enda bedre, tydeligere og prinsipielt. Det heter at i politikken skal en feire sine seire og glemme sine tap. Jeg er veldig glad for å se at veldig mange av Rogaland FpUs innspill er godt ivaretatt, men dessverre ikke alle.

Det virker særlig som om manifestkomiteen og Rogaland FpU er uenige om veien videre for Fremskrittspartiets ungdom når det gjelder utenrikspolitikk.

Først litt om hva Rogaland FpU foreslo ovenfor manifestkomiteen:
  • Rogaland FpU mente at FpU bør arbeide for at NATO skal styrke sin rolle som forsvarsallianse og ikke drive militæraksjoner og velge side i andre lands indre konflikter og anliggende.

  • Videre foreslo Rogaland FpU at all bistand, nød- og humanitærhjelp bør utføres av frivillige hjelpeorganisasjoner.

  • Rogaland FpU mente også at Norge ikke var tjent med å holde liv i dyre og byråkratiske organisasjoner som legitimerer diktaturstater. Rogaland FpU foreslo derfor at FpUs holdning bør være å trekke Norge fra FN og heller styrke vårt diplomatiske samarbeid med våre handelspartnere og allierte.

  • Sist men ikke minst foreslo Rogaland FpU å innføre en ordning med friborgerskap og på den måten åpne Norge for alle som måtte ønske å leve i Norge og søke lykken her.

En ny retning

Fylkesstyret i Rogaland FpU foreslo en ny retning for vår utenrikspolitikk. En utenrikspolitikk hvor den norske stat ikke innfører vårt styresett i suverene staten gjennom krigføring og okkupasjon, eller gjennom bistand og smøring. En utenrikspolitikk som styrker vårt handels- og forsvarsforhold med våre venner og ikke lytter til humørsvingningene til våre uvenner i verden. Rogaland FpU foreslo at døren til Norge skulle være åpen for alle som ønsker å ta ansvar for seg selv, sitt liv og sin familie.

Rogaland FpU foreslo en utenrikspolitikk som er fundert på de tre store F-er.

Fred, frihet og fremskritt.

Hvorfor manifestkomiteen ikke støttet oss... Det skjønner ikke undertegnede.