onsdag 21. oktober 2009

Hvorfor et frihetssystem er riktig

  • Her er den første oppgaven jeg skrev til Civita-akademiet. Jeg fikk gode tilbakemeldinger der, men jeg vil gjerne også ha tilbakemeldinger fra andre også:

Hvorfor et frihetssystem er riktig

Frihet for et menneske er ikke det samme gjennom hele livet. Barn er f.eks ikke frie mennesker og bør ikke behandles på lik linje som disse heller. En utdanningspolitikk basert på frihet er moralsk riktig så lenge man oppfyller begge kravene til frihet.

Alle selvstendige og autonome mennesker, heretter kalt frie mennesker bør være frie fra paternalistiske ordninger som tvinger dem til klokskap de selv ikke har bedt om eller kanskje ikke en gang ønsker. En godhjertet vitenskapsmann vil kanskje synes det er trist at det er mange religiøse som holder fast ved tilbakebeviste religiøse dogmer og vil kanskje ha et ønske om å skolere disse religiøse til å forstå de sannheter han måtte besitte. En slik tanke bygger på at han vil andre personer eller aktører deres eget beste som de ikke skjønner. Likevel har han ingen rett til å bruke tvang til å belære disse aktørene selv om det i hans øyne er mer rasjonelt å lære seg de egentlige realitetene i verden.

Når da høyreorienterte overfører dette samme prinsipp til utdanningsvesenet for barn sammenligner de frihetsrettigher for barn med de rettigheter som frie mennesker innehar, noe jeg vil utdype og argumentere mot.Man sier at ingen frie mennesker skal utsettes for den mer ekstreme paternalismen det er å bli opplært utover sin vilje. Dette prinsipp om retten til å si fra seg lærdom om det er ønskelig bygger på at alle frie mennesker selv skal få råde over sitt liv, sin kropp, sitt sinn og ikke minst sin tid. Barn bør derimot være utsatt for en hard og myndig paternalisme som kommer til utrykk gjennom familien og barnets foreldre. Små barn er velsignet gjennom evolusjon til å lytte til sine foreldres råd og oppdragning uten spørsmål. Dersom et lite barn blir fortalt at det ikke skal hoppe utfor en bro stiller ikke barnet spørsmål om dette er til fordel for. Det aksepterer sine foreldres anmodning om å ikke kaste seg utfor en bro.

Likeså er barn velsignet med en nysgjerrighet og læreevne uten like. En evne som barnets familie er pliktet til å nære for å oppfylle barnets positive frihet. Da er vi inne på Isaiah Berlins frihetsbegreper som kommer til nytte når vi skal forklare differansen mellom barn og frie mennesker.

Høyreorientere verdsetter familien som individets første og viktigste kilde til velferd, trygghet og ikke minst kunnskap. Derfor argumenterer gjerne disse mot at barns velferd, trygghet og kunnskapsundervisning i større omfang skal overlates til andre. Høyreorienterte er ikke imot at man bør ha forsikringsordninger, sosiale sikkerhetsnett, skoler og politi for sikkerhetsbevaring. Men høyreorienterte er gjerne imot at det tas beslutninger utenfor familiens og individets mulighet til innflytelse.

Så hvorfor bør ikke barn likestilles med frie mennesker og dermed fritt kunne velge bort sin utdanning ettersom de skal nyte de samme frihetsretthetene? Barn er ikke frie mennesker i undertegnedes øyne. For at et menneske skal kunne betegnes som et fritt menneske må det oppfylle tre krav. Det må være fri fra tvungen påvirkning som det ikke ønsker. Et menneske er heller ikke fritt dersom det er avhengig av et annet menneske eller tredjepart og det må også være i stand til å ta veloverveide beslutninger. Disse beslutningene trenger ikke være rasjonelle i den forstand at de alltid er til personens beste, men mennesket må kunne stå inne for disse beslutningene. Et barn oppfyller ikke disse kravene. For de første så er ikke barn i stand til å ta veloverveide beslutninger som de i ettertid kan stå inne for. Videre er et barn avhengige av sin familie og foreldre for å kunne oppfylle sine behov for sikkerhet, velferd og utdanning. Ettersom et barn ikke kan betegnes å være et helt fritt menneske har de behov den paternalismen foreldre gir dem.

Alle barn har en positiv frihet til å få tilfredsstilt sin kunnskapstørst og fremtidige mulighet til å være i stand til å ta selvstendige valg i et samfunn som respekterer deres negative frihet fra tvang. Høyreorienterte gjør rett i å kritisere et system som tvinger barn inn i systemer som ikke tilfredsstiller barns hunger for kunnskap, dersom de mener at de selv kan gjøre en bedre jobb for å tilfredsstille barns kunnskapstørst. De gjør en grov feil å argumentere ut fra frie menneskers rettigheter dersom de ikke kan garantere for et bedre tilbud for å ivareta barnas positive frihet.

Like problematisk er det når de venstreorienterte prøver å oppfylle barns rett til positiv frihet gjennom tvang og en tredjepart. Denne tredjeparten er som oftest staten ettersom venstreorienterte har en generell mistro til at familier og private kan oppfylle de kravene til trygghet, velferd og kunnskapsformidling et barn har behov for. Dette kommer til uttrykk for at venstreorienterte argumenterer for skolestart for 5-åringer og obligatorisk videre utdanning etter ungdomsskolen. Det er ikke de tilbudene venstreorienterte mennesker lanserer som er kritikkverdige. Videre utdanning og tidlig kunnskapsernæring kan være klokt. Problemet er deres bruk av tvang. Det er familien som har rollen til å påse at barn gjennomfører en god skolegang og får utviklet sitt sinn og klokskap. Særlig kritikkverdig er venstreorientertes ønske om obligatorisk videregående utdanning sett i lys av at brorparten av disse skoleårene blir gjennomført mens mennesket har nådd voksen alder og derfor ideelt sett skal være i stand til å være et fritt menneske i den betydningen som er skissert tidligere.

For å summere og nå en konklusjon må vi tilbake til Berlins frihetsdefinisjoner. For å oppfylle Berlins definisjoner av frihet må familiene være frie til å kunne bestemme over sitt barns skolegang og kunnskapsernæring. Dette forplikter også familiene til å oppfylle barnets rett til positiv frihet. Barnets kunnskapstørst må mettes slik at barnet på sikt kan bli et fritt menneske som er i stand til å oppfylle kravene for å være fritt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Rett til positiv frihet"??? Har di drukket? Vart arg når vi hadde om Berlin sine fridomsomgrep i fjor. "Positiv" fridom har pervertert fridomsomgrepet og er reinhekla sosialdemokrati. Positiv fridom har ingen ting med fridom å gjere!

So da so...


Helsingar frå Sambandsstatane ;)

Kyle sa...

Høhø.. Eg måtte bruke begrepa. Eg er nok enig i at "positiv fridom" er eit uttrykk for venstreorienterte som prøv å stjel frihetsbegrepet.