onsdag 15. juli 2009

Asylmottak i Afrika

Det blir kanskje for lett å fremstille ideen om asylmottak som om det bare er medias feil at dette ble misforstått. Vi i Fremskrittspartiet bør ta selvkritikk for å ikke ha forklart tanken godt nok. Derfor vil jeg gjøre et bedre forsøk nå basert på FrPs notater og samtaler med Per-Willy Amundsen.
Bakgrunnen for tiltaket om asylmottak i utlandet er at norsk asylpolitikk er kort og godt fullstendig ute av kontroll. Tilstrømningen plasserer Norge i verdenstoppen i antall asylsøkere per innbygger. I fjor kom det nærmere 14 500 asylsøkere til Norge. I år ser tallet ut til å bli rundt 18 000, dette i følge Arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Svært mange av de som kommer er åpenbare lykkejegere som søker seg hit av økonomiske motiv, et lite fåtall er reelle flyktninger. Anslagsvis er under 10 prosent av søkerne har krav på beskyttelse etter en realistisk fortolkning av flyktningekonvensjonen.


Den rødgrønne regjeringen tar ikke ansvar selv, men lar UDI overstyre lokaldemokratiet i kommunene. Det opprettes stadig nye asylmottak i norske kommuner, uten at lokalpolitikerne og innbyggerne har mulighet til å gripe inn i beslutningsprosessen. Dette presset mot kommunene startet allerede i fjor vår.

3. september 2008 la regjeringen frem 13 tiltak som skulle stramme inn asylpolitikken. FrP advarte og sa at det bare fantes to reelle innstramninger og dette var langt fra godt nok.

Hva går så FrPs konkrete forslag ut på?

Konkret betyr det at UD skal ta kontakt med myndigheter i land som i dag mottar norsk bistand, med tanke på å komme frem til en avtale om å opprette asylmottak i disse landene. Blant annet kan afrikanske land som idag mottar omfattende bistand fra Norge gjennom direkte budsjettstøtte og ikke er preget av store konflikter bør være gode partnere i et asylsamarbeid.
Slike land kan f.eks være Uganda eller Tanzania.

Dette er eksemplene på land i Afrika som kan være aktuelle, men hovedideen er at man skal opprette mottak i de rammedes nærområder.
Personer som kommer til Norge for å søke asyl skal umiddelbart sendes til asylmottak i nærområdet til opprinnelseslandet i påvente av at søknadene behandles. Når disse er endelig ferdig behandlet returneres de enten til opprinnelseslandet, eller tilbake til Norge dersom søknaden innvilges.

En løsning med store fordeler for Norge, den enkelte asylsøker og vertsland.

For Norge vil dette tiltaket løse problemet med å finne nye asylplasser, man unngår også hele problematikken med at kommuner blir påtvunget asylmottak mot deres vilje. Samtidig vil dette bidra til å begrense tilstrømningen av grunnløse asylsøkere, fordi et slikt system vil begrense deres muligheter til å forsvinne og gå under jorden i Norge.
Kriminelle asylsøkere har særlig lite å hente med å komme hit på falskt grunnlag, da de ikke vil få mulighet til å drive med kriminalitet i Norge.

For den enkelte reelle asylsøker gir dette også klare fordeler. Man slipper å bli plassert i teltleirer eller på et nedlagt forsvarsanlegg i Nord-Norge gjennom en kald vinter, noe som kan være vanskelig når du kommer fra et varmt land. For mange vil også kulturforskjellene oppleves som langt mindre i nærområder enn når de sitter på et asylmottak i Norge.

For fattige vertsland kan et slikt alternativ representere nye og kjærkomne inntekter og arbeidsplasser ettersom mottak i utlandet skal holde norsk standard, men vil kreve utenlandsk arbeidskraft.


Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen og avdøde professor og sosialmedisiner Berthold Grünfeldmener mener/mente at Norge måtte vurdere å opprette asylmottak i Afrika.

"Vi skal ikke utelukke muligheten av at det ville være bedre for veldig mange somaliske flyktninger å få et tilbud som gav dem trygghet og muligheter i nærområdene hvor man ikke blir diskriminert."

8 kommentarer:

Zarathustria sa...

Ja - la oss sende våre asylsøkere til Tanzania, et land som allerede har 2.plassen på lista over land som mottar flest flyktninger sett i forhold til størrelsen på landets økonomi. Og la oss syte og klage over av opp mot 18 000 av verdens 42 millioner flyktninger/asylsøkere kommer til verdens rikeste land. La oss kalle disse 18 000 for et problem ute av kontroll og ignorere de 42 millioner andre. La oss titte lenge og vel på vår egen navle og late som vi ikke er en del av resten av verden. Det er slikt tankearbeid som gjør verden til et bedre sted.

Kyle sa...

Zarathustria:
Det er derfor den norske stat skal ta den økonomiske biten og sette kravene til de norske mottakene.

Østerrike er det eneste industrilandet som innvilger flere asylsøknader enn Norge i forhold til folketallet, går det frem av en oversikt fra FN.

Derfor er det faktisk mye med 18000 nye innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn som må integreres på en god måte i det norske samfunnet.

Jeg ser fremdeles ikke argumenter mot modellen FrP fremsetter?
Det er tross alt den norske stat som skal betale for ordningen og dermed også gi arbeidsplasser til vertslandet?

Zarathustria sa...

Hva med å bruke litt mer penger på å gjøre livet litt mer levelig i flyktningemottakene i disse landene først? Jo dårligere forhold det finnes der, jo flere vil reise vekk fra sine nærområder. Så lenge FRP vil kutte bistandsbudjettene inn til beinet blir dette utspillet bare tøvete. Asylsøkere gir oss trøbbel. Ja - da er løsningen å sende dem et annet sted. Sende problemet vekk. Ute av syne ute av sinn. Det er det dette utspillet handler om - at vi ikke skal ha asylsøkerne i egen hage. Og vi skal sende saksbehandlere i skytteltrafikk mellom Norge og "Afrika" (som om det var et land....) - alt dette for å unngå å ha asylsøkere her.
Alle flyktninger har det best i sine nærområder. Og de aller fleste vil faktisk være i eget land. Løsningen er IKKE å tvangssende Afghanere og Somaliere til Tanzania - men å bruke penger på å gjøre det enklere for dem å bli der de er. Det betyr bistand. Men DET vil ikke FRP bruke penger på. Snakk om lite helhetlig politikk. Å argumentere for nye arbeidsplasser er bra for Tanzania er bare tøvete når det kommer fra et parti som ellers vil avskaffe bistand med argumenter som "nordmenn først" mens 17% av verdens befolkning sulter.

Jonas sa...

Zarathustria. Det at Frp vil kutte i bistand, vil vi gi ta tilbake i form av lavere toll som stimulerer til kjøp av varer fra nettopp de landene som mottar bistand. Dette, som du sikkert kjenner til, kallles ikke-proteksjonistisk landbrukspolitikk og er løsningen. I dag fungerer det isteden sånn: For å febrilsk holde liv i det norske jordbruket, så må vi for all del ikke kjøpe varer av andre land. Isteden gir vi de istedet en god slump bistand, som som oftest havner ene og alene i lomma på de korrupte lederne i landet. Hin hint, Robert Mugabe. Istedenfor å legge til rette for verdiskapning i u-land, så gjør dere de vanskeligere. Hvilken logikk er det?

Kyle sa...

Zarathustria:

Tanzania ble brukt som eksempel, men det går fint an å etablere mottak i sentral-Asia også for mennesker fra f.eks Afghanistan.

Bistand har ikke gitt den effekten godtroende politikere håpet på, og derfor bør vi absolutt kutte bistanden til beinet, ja, helst fjerne den.
Samtidig bør vi åpne for fri handel over landegrensene.

Zarathustria sa...

Jonas; Bistand utelukker ikke god og rettferdig handel. Man kan få begge deler. Er ikke fan av en politikk som skaper oversubsidierte bønder og en landbrukspolitikk som dumper produkter i uland. Du skal lete lenge etter noen som er mer for rettferdig handel og nedbygging av usolidariske landbrukssubsidier enn meg. At en del bistandsprosjekter er helt høl i hue er forøvrig ikke et argument for å avskaffe bistand. Det er et argument for å endre måten vi driver bistand på. Og du drar frem Mugabe. Jeg har faktisk vært i Zimbabwe og spør du meg er det ingen tvil om at de trenger penger for å få i gang jordbruket sitt igjen. Få igang skolene. Reparer litt infrastruktur. Forbedre helsevesenet. Ingenting av dette er gratis og penger har ikke Zim selv. En gang produserte de nok mat til "halve Afrika". Nå klarer de ikke fø seg selv engang. Det forandres ikke uten penger utenifra. Men de må gis på riktig måte. At Mugabe har ødelagt landet og spist seg stor og stygg på bistandspenger og saboterer så godt han kan er IKKE et argument for å la være å hjelpe landet på rett kjøl igjen. Det er et argument for å stille krav, tenke anderledes når det kommer til bistand og for å ikke la Mugabe og hans like komme i nærheten av pengesekken.

Christian Bjørnson sa...

Du skal ha poeng for å være kreativ i integreringsdebatten, men dette grenser til renspikka populisme. Basert på Per Willys uttalelser er disse mer ytterliggående enn dine, da han er integreringspolitiske talsmann burde han være mest skikket til å svare for løsningen. At dere ser ut til ikke å dele synspunkt er et dårlig forsøk på å tekkes forskjellige deler av velgerskalaen. Tanzania er ikke i stand til å motta flere flyktninger, dette er også et av hovedproblene til modellen - videre er det å avskrive seg FNs ansvar for flytningemottak. Å bryte en langsiktig flyktningepolitikk er både brudd med konvensjoner og menneskerettigheter (da man ikke kan nekte personer som søker asyl.) Jeg syns det er pinlig at du vil flytte problemet bare fordi du ikke ønsker å ta et langsiktig ansvar for de konflikter vi har vært med å lage. En overføringsavtale til et u-land er å la et annet land påta seg vårt ansvar. Å doble antall asylsøkere for et land gjør prosessen vanskeligere også for dem - da flere av landene har dårlig utviklet byråkrati.

Jeg trodde du var liberal, men jeg tok visst feil. Liberalismen i FrP har spilt fallitt

Kjenner ikke til at vi mottar 18.000, tidligere har nivået etter 2000 vært på 8-12.000

Kyle sa...

Per-Willy svarte på henvendelser over telefon, og da kan mye tolkes på forskjellige måter.
Et åpent intervju hadde vært bedre.

Sålenge norske standarder blir følgt opp og den norske stat betaler for drift av mottaket ser jeg ingen betenkeligheter med dette forslaget.

Dette er til det beste for asylsøkere som slipper store kulturforandringer, man får en bedre mulighet til tilbakevendelse når konfliktene i hjemlandet er over og dette er en billigere løsning for Norge.

Tallene er integreringsministerens egne tall, og da må vi tro dem.

Jeg er vel et av FrPs sterkt-liberalistiske kort. ;)