torsdag 22. januar 2009

FrPs krisepakke

Fremskrittspartiet har idag lagt frem sin alternative krisepakke. Dette er en fullstendig pakke, som også er tallfestet. Jeg vil legge ut hele pakken, men det som er verdt å merke seg er en ny tone fra Høyre som jeg liker.

Jan Tore Sanner: "Det er mange gode forslag i Frps krisepakke. Høyre er helt enig i at det er nødvendig å redusere skattene for personer med vanlige lønnsinntekter og for bedriftene,"

Han er også fornøyd med forslagene om økt satsing på veibygging og fornybar energi:
"Sammen med innspillene fra Høyre, KrF og Venstre bør dette kunne danne grunnlag for et godt samarbeid i Stortinget når regjeringens krisepakke legges fram mandag,"

Her følger Fremskrittspartiets krisepakke:

Skatt
–Øke minstefradraget til 83.000 kr.
–Øke avskrivningssatsene for maskiner til 30%
–Skattefradrag for oppussing og ENØK-tiltak
–Fjerne arbeidsgiveravgift for lærlinger
–Reversere regjeringens skjerpelser i formuesskatt og arveavgift for bedrifterUtsette tilbakebeskatning av rederier

Infrastruktur
–Øke avskrivningssatsene for maskiner til 30%
–Vedlikeholdsetterslep i kommunesektoren, skole og sykehussektoren
–Investeringer i kommunesektoren
–Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
–Veiprosjekter, bygging, vedlikehold og rassikring

Næring og forskning
–Styrke Argentum Fondsinvesteringer AS med 1.mrd.kr
–Øket satsing på Forsknings- og utviklingskontrakter med 150 mill.kr
–Bedre innretning på Skattefunn-ordningen gjennom å øke timesatsen og fradragssatsen
–Styrke forskningsinstuttene med 250 mill.kr
–Øke rammen til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Grønn pakke
–Gi garantier om å innføre en grønn sertifikatordning snarest, og hvor alle nye fornybarprosjekt garanteres inkludert fra 01.01.04.
–Det innføres en industrikraftmodell basert på den franske løsningen. Det vil sikre kraft til selvkost for industri, noe som styrker konkurranseevnen.
–Tildele mer attraktivt leteareal for petroleumsutvinning i neste konsesjonsrunde og opprettholde tempoet i tildelingene Øke vrakpanten til 6.000 kr.


(takk til MortenM for link)

Ingen kommentarer: