fredag 6. november 2009

Seteordfører for noen timer


Idag var mitt første kommunestyremøte etter at jeg flyttet tilbake til Rennesøy. Sakskartet var enkelt med noen orienteringer, søknader og forberedelser til budsjett og rullering av kommuneplanen.

Men flere hadde meldt forfall til dagens møte, blant annet varaordføreren fra Senterpartiet. Rennesøys unge ordfører fra Høyre; Ommund Vareberg valgte dermed å peke meg ut til å ta varaordførerens plass i dette møtet. Kort og godt var jeg sete-varaordfører.

Dette hadde selvfølgelig ingen politisk betydning, men da jeg satte fremme med ordføreren, rådmannen og sekretæren så likte jeg tanken på et Rennesøy som er styrt av Høyre og FrP, fremfor SP-Høyre som idag. Jeg var seteordfører for noen timer. Absolutt noe å føre på CVen.

Herlige sitat fra kommunestyremøtet:
-"Vi har da eiendomsrett her i landet og da skal man ideelt sett få fradele hva man vil fra sin egen eiendom, og ingen skal regulere det."

torsdag 29. oktober 2009

Nytt styre i Stavanger FpU

Stavanger FpU har avholdt årsmøte og et nytt styre og ny formann ble valgt. Ettersom jeg er ny formann så har jeg lyst å si litt om planene og visjonene jeg har for Stavanger FpU.

Jeg vil oppfylle visjonen om 300 betalende medlemmer. Jeg vil at Stavanger FpU skal være det best skolerte og beste lokallaget i FpU. Jeg vil at Stavanger FpU skal være tydelig representert i Rogaland FpU og alle andre organer vi kan møte i.
Stavanger FpU skal ha gjevnlige kurs, aktiviteter og medlemskvelder i hele perioden.

Og nå som manifestbehandlingen for FpU nærmer seg så skal iallefall Stavanger FpU levere mange fantastiske forslag som fremmer frihet enda mer!

fredag 23. oktober 2009

statens usynlige hånd

Man vet om DET og bruker DET i skoledebatter, leserbrev og i samtaler med velgere. Men det er først når man blir utsatt for DET at man irriterer seg over statens usynlige hånd.

Idag er siste dagen i Oslo før jeg flytter hjem til Rogaland og jeg hadde invitert en kompis fra UH til taco og film. - basic film night.
Ettersom jeg hadde glemt krydderpulver til tacoen så stakk jeg på Kiwi for å handle, og tenkte samtidig at det kunne være godt med noen cider til maten. I kassen får jeg selvfølgelig høre at klokken er over åtte og det selvfølgelig er forbudt å selge alkoholholdige varer.

DET kommer i flere former, men denne gangen var DET et tåpelig statlig forbud mot salg av alkohol etter åtte (og ikke minst Vinmonopolet). En usynlig statlig hånd som regulerer våre liv. Dette tåpelige forbudet som er en grov misforståelse av states oppgave hindrer folk å nyte alkohol i hverdagen sin dersom de ikke planlegger dagen sin til statens ønske.

Jeg hadde selvfølgelig masse vin hjemme så det ble en skikkelig tacokveld med Wanted. Bruno og vin.
Goodbye Oslo.
Good to see you again Stavanger

onsdag 21. oktober 2009

Hvorfor et frihetssystem er riktig

 • Her er den første oppgaven jeg skrev til Civita-akademiet. Jeg fikk gode tilbakemeldinger der, men jeg vil gjerne også ha tilbakemeldinger fra andre også:

Hvorfor et frihetssystem er riktig

Frihet for et menneske er ikke det samme gjennom hele livet. Barn er f.eks ikke frie mennesker og bør ikke behandles på lik linje som disse heller. En utdanningspolitikk basert på frihet er moralsk riktig så lenge man oppfyller begge kravene til frihet.

Alle selvstendige og autonome mennesker, heretter kalt frie mennesker bør være frie fra paternalistiske ordninger som tvinger dem til klokskap de selv ikke har bedt om eller kanskje ikke en gang ønsker. En godhjertet vitenskapsmann vil kanskje synes det er trist at det er mange religiøse som holder fast ved tilbakebeviste religiøse dogmer og vil kanskje ha et ønske om å skolere disse religiøse til å forstå de sannheter han måtte besitte. En slik tanke bygger på at han vil andre personer eller aktører deres eget beste som de ikke skjønner. Likevel har han ingen rett til å bruke tvang til å belære disse aktørene selv om det i hans øyne er mer rasjonelt å lære seg de egentlige realitetene i verden.

Når da høyreorienterte overfører dette samme prinsipp til utdanningsvesenet for barn sammenligner de frihetsrettigher for barn med de rettigheter som frie mennesker innehar, noe jeg vil utdype og argumentere mot.Man sier at ingen frie mennesker skal utsettes for den mer ekstreme paternalismen det er å bli opplært utover sin vilje. Dette prinsipp om retten til å si fra seg lærdom om det er ønskelig bygger på at alle frie mennesker selv skal få råde over sitt liv, sin kropp, sitt sinn og ikke minst sin tid. Barn bør derimot være utsatt for en hard og myndig paternalisme som kommer til utrykk gjennom familien og barnets foreldre. Små barn er velsignet gjennom evolusjon til å lytte til sine foreldres råd og oppdragning uten spørsmål. Dersom et lite barn blir fortalt at det ikke skal hoppe utfor en bro stiller ikke barnet spørsmål om dette er til fordel for. Det aksepterer sine foreldres anmodning om å ikke kaste seg utfor en bro.

Likeså er barn velsignet med en nysgjerrighet og læreevne uten like. En evne som barnets familie er pliktet til å nære for å oppfylle barnets positive frihet. Da er vi inne på Isaiah Berlins frihetsbegreper som kommer til nytte når vi skal forklare differansen mellom barn og frie mennesker.

Høyreorientere verdsetter familien som individets første og viktigste kilde til velferd, trygghet og ikke minst kunnskap. Derfor argumenterer gjerne disse mot at barns velferd, trygghet og kunnskapsundervisning i større omfang skal overlates til andre. Høyreorienterte er ikke imot at man bør ha forsikringsordninger, sosiale sikkerhetsnett, skoler og politi for sikkerhetsbevaring. Men høyreorienterte er gjerne imot at det tas beslutninger utenfor familiens og individets mulighet til innflytelse.

Så hvorfor bør ikke barn likestilles med frie mennesker og dermed fritt kunne velge bort sin utdanning ettersom de skal nyte de samme frihetsretthetene? Barn er ikke frie mennesker i undertegnedes øyne. For at et menneske skal kunne betegnes som et fritt menneske må det oppfylle tre krav. Det må være fri fra tvungen påvirkning som det ikke ønsker. Et menneske er heller ikke fritt dersom det er avhengig av et annet menneske eller tredjepart og det må også være i stand til å ta veloverveide beslutninger. Disse beslutningene trenger ikke være rasjonelle i den forstand at de alltid er til personens beste, men mennesket må kunne stå inne for disse beslutningene. Et barn oppfyller ikke disse kravene. For de første så er ikke barn i stand til å ta veloverveide beslutninger som de i ettertid kan stå inne for. Videre er et barn avhengige av sin familie og foreldre for å kunne oppfylle sine behov for sikkerhet, velferd og utdanning. Ettersom et barn ikke kan betegnes å være et helt fritt menneske har de behov den paternalismen foreldre gir dem.

Alle barn har en positiv frihet til å få tilfredsstilt sin kunnskapstørst og fremtidige mulighet til å være i stand til å ta selvstendige valg i et samfunn som respekterer deres negative frihet fra tvang. Høyreorienterte gjør rett i å kritisere et system som tvinger barn inn i systemer som ikke tilfredsstiller barns hunger for kunnskap, dersom de mener at de selv kan gjøre en bedre jobb for å tilfredsstille barns kunnskapstørst. De gjør en grov feil å argumentere ut fra frie menneskers rettigheter dersom de ikke kan garantere for et bedre tilbud for å ivareta barnas positive frihet.

Like problematisk er det når de venstreorienterte prøver å oppfylle barns rett til positiv frihet gjennom tvang og en tredjepart. Denne tredjeparten er som oftest staten ettersom venstreorienterte har en generell mistro til at familier og private kan oppfylle de kravene til trygghet, velferd og kunnskapsformidling et barn har behov for. Dette kommer til uttrykk for at venstreorienterte argumenterer for skolestart for 5-åringer og obligatorisk videre utdanning etter ungdomsskolen. Det er ikke de tilbudene venstreorienterte mennesker lanserer som er kritikkverdige. Videre utdanning og tidlig kunnskapsernæring kan være klokt. Problemet er deres bruk av tvang. Det er familien som har rollen til å påse at barn gjennomfører en god skolegang og får utviklet sitt sinn og klokskap. Særlig kritikkverdig er venstreorientertes ønske om obligatorisk videregående utdanning sett i lys av at brorparten av disse skoleårene blir gjennomført mens mennesket har nådd voksen alder og derfor ideelt sett skal være i stand til å være et fritt menneske i den betydningen som er skissert tidligere.

For å summere og nå en konklusjon må vi tilbake til Berlins frihetsdefinisjoner. For å oppfylle Berlins definisjoner av frihet må familiene være frie til å kunne bestemme over sitt barns skolegang og kunnskapsernæring. Dette forplikter også familiene til å oppfylle barnets rett til positiv frihet. Barnets kunnskapstørst må mettes slik at barnet på sikt kan bli et fritt menneske som er i stand til å oppfylle kravene for å være fritt.

tirsdag 20. oktober 2009

Fylkessamferdselsministere

Rogalendingen Magnhild Meltveit Kleppa har gått fra Kommunaldepartementet og over til samferdselsdepartementet. Det er et internt bytte mellom partilederen i Senterpartiet fra Sogn og Fjordane og Kleppa.
Nyheten om at at samferdselsministeren fremover kommer fra Rogaland fikk representanter fra fylkestinget i Rogaland til å (sitat:) klappe og juble.

- "Klart det betyr noe at hun er fra Rogaland. Det vet sogningene mye om. Kleppa kjenner jo de store utfordringene vi har her."

Jeg er fullstendig enig i at Rogaland har veldig store utfordringer og at vi er blitt neglisjert i altfor lang tid. Det er pga. statens manglende vilje til å bygge infrastruktur at Rogaland i så stor grad har bompenger. Vi har ikke tid til å vente på staten og ordner oss derfor selv.
Problemet her er at politikere fra regjeringspartiene glatt innrømmer at samferdselsministeren tidligere har belønnet sitt eget fylke i stor grad, og de har en like stor forventning om at det skal fortsette nå. Tenk om vi hadde hatt en samferdselsminister som ikke ville vært mest opptatt av broer og tunneler i hjemfylket, men et sammenhengende infrastrukturnett for hele landet?

lørdag 10. oktober 2009

Nye muligheter

Valget er over for lenge siden og omtrent samtidig gikk bloggen min inn i en midlertidig koma. Når trainee-perioden var over gikk livet over i å finne en ny jobb. Jeg hadde håpet valget i sin helhet hadde gått bedre for FrP og ikke minst de andre borgerlige partiene.
Realitetene er nå likevel at vi har 4 røde år fremfor oss og jeg må finne på noe annet å gjøre. Samtidig går snart leiekontrakten ut for oss her i leiligheten pga. litt for mye festing fra enkelte.

Jeg ser derfor muligheter fremfor hindringer.
Jeg har ingenting som binder meg til Oslo, verken jobb eller leilighet. Det er derfor stor mulighet for at jeg flytter tilbake til Rogaland. Det vil være å komme tilbake til kjente omgivelser, venner, familie, politiske venner og konkurrenter.

Vi får se, men det er meget mulig at jeg kommer til å ta opp "kampen" om et solid verv i Rogaland FpU.

mandag 28. september 2009

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv oppfordrer regjeringspartienes forhandlere til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov. Borgerinitiativet følger opp bloggstafetten mot datalagringsdirektivet fra i sommer.

Mandag 28.september møtes forhandlerne til Ap, SV og SP for å bli enige om regjeringens felles program for den neste fireårsperioden. Oppfølgeren til Soria Moria-erklæringen.
14.juli i år ble bloggstafetten mot datalagringsdirektivet lansert. Over 130 bloggere oppfordret partiene generelt og regjeringen spesielt om å ta stilling til EUs datalagringsdirektiv, og si et klart og tydelig nei til at direktivet skal bli norsk lov. I tillegg ble partiene oppfordret til å si ja til om nødvendig å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stanse direktivet.

Av stortingspartiene har Venstre og SV programfestet å bruke reservasjonsretten mot direktivet. FrP og SP har landsstyrevedtak om det samme. KrF er mot direktivet, men vil se konsekvensene av å bruke reservasjonsretten. Høyre er ikke villig til å bruke retten, mens Ap ikke har tatt stilling til direktivet ennå.

En rekke partier utenfor Stortinget, organisasjoner og enkeltpersoner har tatt klart og tydelig stilling mot at direktivet blir en del av norsk lov, og oppfordrer regjeringen til ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av datalagringsdirektivet.
I juni 2008 sa to av våre fremste jurister på europarett Finn Arnesen & Fredrik Sejersted ved senter for europarett, UIO, i en betenkning bestilt av IKT-Norge at det ved bruk av reservasjonsrett materielt sett synes å være svært beskjedne deler av EØS-avtalens Vedlegg IX som vil bli direkte ”berørt”. Samtidig sa regjeringens egen personvernkommisjon at de ikke kunne støtte en innføring av direktivet fordi grunnlaget for innføring av direktivet ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Gjennom bloggstafetten tidligere i år og Borgerinitativet nå forener vi kreftene for å stå sterkere sammen. Vi synliggjør en uvanlig bred politisk allianse for personvern og mot datalagringsdirektivet. Alliansen strekker seg inn i regjeringspartiene.
Datalagringsdirektivet er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte vårt privatliv. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.
Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

I februar iår ble det klart at EU-direktivet må innføres, efter at EU-domstolen avsa dom i saken Irland hadde anlagt mot EU-kommisjonen.Vi som publiserer dette oppropet slutter oss til "Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv", og er enige i oppfordringen om å be be Ap, SV og SP gjennom regjeringsforhandlingene si et klart og tydelig nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Dette verk av Per Aage Pleym Christensen, Lars-Henrik Paarup Michelsen, Carl Christian Grøndahl og Knut Johannessen er lisensiert under enCreative CommonsNavngivelse-Ingen Bearbeidelse 3.0 Norge lisens.

onsdag 23. september 2009

The Tale of the Slave


Et utdrag fra Robert Nozicks bok: "Anarchy, State and Utopia". Jeg skal begynne å lese boken så snart jeg får tak i den. Gleder meg virkelig.

Anbefaler også "Liberalisme" av Lars Fr. Svendsen som har de fleste liberalistiske tenkere som har betydd noe. Mangler Ayn Rand though.

mandag 21. september 2009

Dette har norsk media IKKE vist deg.


4 uker med opprør, hærverk og brannbomber har ikke blitt nevnt i norske medier. Hvorfor ønsket ikke norske medier å rapportere om konsekvensene av kulturkonflikter midt under den norske valgkampen?

Nei... si det..

fredag 18. september 2009

Ny valgordning - forslag

Brage Baklien fra Oslo FrP har satt sammen 4 utkast til valgordning der alle stemmer teller like mye, og der mandatfordelingen mellom partiene tilsvarer fordelingen hvis Norge hadde vært en enkelt valgkrets.

Personlig ønsker jeg meg alternativ 1 hvor vi ikke har sperregrense og en samlet valgkrets. Hva ønsker du?


torsdag 17. september 2009

Min drømmeregjering

Inspirert av sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedts drømmeregjering vil jeg også lage min drømmeregjering.

Mitt utgangspunkt må selvfølgelig forholde seg til grunnloven:

§ 12.
Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske Borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det mindste syv andre Medlemmer.
Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Religion.


Vi må altså ha en statsminister og MINST syv andre medlemmer.

Statsminister: Siv Jensen.

Når Elin Ørjasæter konstanterer at Siv Jensen er skikkelig ideologisk så må det telle for noe. Siv Jensen har gjennom denne stortingsperioden og gjennom en knalltøff valgkamp vist at hun kan lede partiet fremover og stå imot enhver storm.
Disse lederegenskapene vil også være svært nyttige når de store endringene skal gjøres i Norge.

Utenriksminister: Arne Hjeltnes.

En regjering trenger ikke utgå fra partigruppene. Folk flest forbinder Hjeltnes med "Gutta på tur", men hans kompetanse strekker seg lenger. Gjennom valgkampen skrev han flere gode artikler hos minerva og jeg likte særlig en kalt Kva med den utanlandske modellen?

En hovedårsak for at jeg ønsker Hjeltnes i rollen som utenriksminister er fordi han er utpreget opptatt av norsk eksport, vil arbeide for mer frihandel og er kjent med hvordan verden fungerer.. I tillegg er det alltid et pluss å ha en folkelig utenriksminister.

Finansminister: Tor Mikkel Wara.

Igjen henter vi inn erfaring utenifra. Wara var leder i FpU og aktiv i FrP på den tiden hvor liberalismen var FrPs tydeligste kjennetegn. Det var dette som også fikk han kastet ut av partiet. Gjennom denne valgkampen har han derimot vært Siv Jensen og Geir Mos nærmeste medarbeider og hans erfaringer innenfor consulting og ledelse vil bli nyttig i å håndtere finansbyråkrater.

Handels- og næringsminister: Ketil Solvik Olsen.

Vi fortsetter å toppe laget med den kunnskapsrike og respekterte Solvik-Olsen. Denne Handels- og næringsministeren får ansvar for at all næring og handelsvirksomhet. Næringsministerens jobb vil være å sikre at det finnes gode og forsvarlige rammer å arbeide og investere innenfor, noe som f.eks vil innebære at Solvik-Olsen også ivaretar norsk næringslivs miljørammer.

Ketil har vært FrPs energi- og miljøpolitiske talsmann og ble tilogmed nevnt av Erna som mulig statsråd i en FrP/H-regjering.

Utdanningsminister: Kristin Clemet.

Denne statsråden er spesiell av flere grunner. Både fordi jeg virkelig likte det store reformarbeidet Clemet iverksatte da hun satt som utdanningsminister tidligere, men hun er også klart kvalifisert til å ta på seg jobben for å føre Norge inn i kunnskapssamfunnet.

Det er også et sjakktrekk å hente inn en statsråd som har (hatt) partitilknytning til Høyre. Clemet leder idag tankesmien Civita som har skolert liberale og konservative sjeler.
(som et siste PS: Hun er også gift med den ideologiske Michael Tetzchner)

Sikkerhetsminister: Christian Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde har tidligere vært ansatt i forsvarsdepartementet og har sin utdannelse fra USA. Den nye sikkerhetsministerens oppgave vil være å beskytte borgerne fra indre og ytre fiender. Rettstaten med domstol, politimakt og forsvar faller inn under sikkerhetsministeren.

Struktur- og investeringsminister: Per Sandberg.

Denne ministerposten har ansvar for den samlede offentlige infrastruktur og eiendom. Dette inkluderer også kommunene og drift av disse. Per Sandberg har arbeidet opp mot begge disse fagfeltene på Stortinget og er rette mannen til å iverksette oppbyggingen av norsk infrastruktur og samtidig gjøre kommunestrukturen slankere og mer effektiv.

Fremtidsminister: Per Arne Olsen.

Fremtidsminister høres veldig newspeak ut, men skal ha ansvaret for å tilrettelage og samordne fremtidens stat. Per Arne Olsen ville fått oppgaven i å avvikle statlige oppgaver som burde høre til den private sfære.
Fremtidsministeren har mulighet sammen med statsministeren å utpeke oppgaver som hvert år skal overføres tilbake til det private som f.eks pensjon, helse, kultur osv.

Dette vil bety at alle som savner eventuelle oppgaver kan sikkert finne dem på listen til fremtidsministeren.

tirsdag 15. september 2009

De borgerlige vant folket, men tapte Valget.

I anledning skolevalget så nevnte jeg vårt udemokratiske valgsystem og de utfallene de kan ha. Valget i 2005 førte til at de borgerlige partiene vant valget med over 22 000 stemmer, men de rødgrønne fikk flertall på Stortinget. Klart udemokratisk.


Ved valget i 2009 fikk de borgerlige partiene langt over 40 000 stemmer mer enn de rødgrønne, men de rødgrønne fikk flertall.(!)


Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen. Valgsystemet vårt teller fjell, vidder, øyer og land mer enn min og din stemme.
Stemmer i folkerike fylker er mindre verdt enn stemmer som er avgitt i store og folketomme fylker. Man har argumentert for at distriktene skal høres, men da må disse fylkene velge gode representanter, IKKE sette vårt demokratiske system ute av spill.

One man, one vote.

Nå har regjeringen flertall i denne Stortingsperioden, det kan vi ikke ta fra dem. Men jeg håper virkelig at regjeringen ser denne skjevheten av et system de er valgt inn på.

Vi bør straks gå inn for et nytt valgsystem hvor alle stemmer teller likt! Da mener jeg vi har to systemer som er både mer rettferdige og vil gi et mer levelig demokrati.

 1. Enten bør man jobbe for nasjonale lister hvor partiene setter opp sine prioriteringer på én liste som gjelder i hele landet og alle stemmer teller like mye uansett.
 2. Ellers bør man jobbe for å dele opp landet i 169 enmannsdistrikter (eller et redusert antall stortingsrepresentanter) med tilnærmet likt stemmeberettigede i hvert distrikt. Disse må endres fra valg til valg og hvert distrikt sender én representant til Stortinget.
Begge løsningene gjør at hver stemme blir like mye verdt og begge løsningene har fordeler og ulemper. Nasjone lister gjør at alle stemmer teller like mye uansett hvor de er avgitt. Dette vil føre til at alle vil kunne stemme og muligens få inn kandidater fra småpartier som kan samle støtte i hele landet.

enmannsdistrikter teller også alle stemmer likt, men her vil befolkningen kunne sin representant til veggs dersom representanten ikke arbeider for sitt distrikt. Dette systemet vil også føre til at småpartiene blir mindre ettersom det er få distrikter hvor de vil utkonkurere f.eks AP eller FrP.

Til sist ser jeg at mange venstreorienterte feirer seieren og regelrett blåser i om de tapte stemmene. Da vil jeg minne om presidentvalget hvor disse herrene konkurrerte om det amerikanske folks stemmer.

Gore vant stemmene, Bush vant valget og de venstreorienterte hylte om valgfusk og udemokratiske systemer. På tide og ta en titt i speilet?

mandag 14. september 2009

Opp av sofaen - ut å stem Fremskrittspartiet


Kort og godt!

Opp av sofaen, ut og stem!
Stemmer du ikke idag får du ingen ny sjanse på 4 år.

onsdag 9. september 2009

FrP er størst i skolevalgene!

Etter at skolevalgene ble avsluttet skjedde det noe merkelig. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet mente de hadde vunnet skolevalget. Burde det ikke være veldig opplagt hvem som vinner et valg?

Sannheten er at Norge har et udemokratisk valgsystem som favoriserer stemmer fra store arealrike fylker, noe jeg også skrev om hos Minerva. Dette systemet førte denne gangen til at FrP ble det største partiet selv om vi fikk 0,1% mindre stemmer enn AP.
FrP ville fått 45 mandater på Stortinget og Arbeiderpartiet ville bare fått 42 mandater med bare 0,1% forskjell.

Noe lignende skjedde også ved valget i 2005 da den Rødgrønne regjeringen fikk flertall på Stortinget med et mindretall av velgerne i ryggen! Denne gangen fikk de altså smake sin egen medisin.

Jeg håper at skolevalget har fått "noen" i særlig Arbeiderpartiet til å innse at vi har et udemokratisk valgsystem som prioriterer vidde, fjell og land mer en mennesker. Kanskje får vi et grunnlovsforslag om et mer rettferdig valgsystem i neste periode? Jeg håper så.

tirsdag 8. september 2009

lørdag 5. september 2009

For radikal for regjering?

"FrP er for radikale!"

Hørt det før?

Når både avdankede Høyrepolitikere, Venstre, KrF osv. skal begrunne noe av sin motstand mot FrP er det gjerne sitatet ovenfor som går igjen. Særlig Sponheim pleier å si dette, tett etterfulgt av Høybråten. Han sier: "Venstre er et sentrumsparti, det er også her makten burde ligge."
Problemet er at Sponheim tar utgangspunkt i et sentrum som ikke eksisterer. Det blir feil å plassere partier på en linje. Det blir mer riktig å plassere dem i to akser slik man har gjort i det politiske kompass. Da fremstår plutselig ikke noen av partiene i noe sentrum, og jeg skal vise hvorfor.
.
Høyre
.
På sitt beste er Høyre et liberalkonservativt part fylt med liberalkoservative, liberalister og fritenkere som jeg føler meg hjemme hos. Dette Høyre står i skoledebatt og ber elevene rekke opp handa om de ønsker å bli rik og er stolt av "Enjoy Capitalism"-buttonsene.
.
Så har vi Høyre som så radikalt fra sentrum i norsk politikk fordi de er nettopp konservative. Dette Høyre manifesterer seg gjennom typen Inge Lønning og så grunnleggende konservative at Høyre idag f.eks ikke ønsker nyere forskning på stamceller selv om dette er livreddende. Dette radikalt konservative (!?) Høyre har også vært det Høyre som har kjempet imot kvinners rettigheter på flere områder. Dette Høyre tror jeg er på vei bort, men av og til kommer dette Høyre frem i særlige verdidebatter og tar en lissepasning i partiprogrammet.
.
KrF
.
På sitt beste er KrF partiet som verner om de svake gruppene i samfunnet og tar på seg ombudsmannsrollen for disse og stiller kritiske spørsmål og nekter å la urett skje. I tillegg støtter KrF sterkt opp rundt frivilligheten og verdsetter privatlivets fred.
.
På sitt verste er KrF partiet som med korset i hånd ikke bare bekjemper fremtiden, men også frykter den. Partiet mener penger og materielle goder ikke er viktig og vil ta like mye fra enkeltindividet som enhver sosialist, ofte for å "beskytte deg fra deg selv".
.
Disse holdningene kommer til uttrykk hvor partiet skal forby alt (og jeg mener ALT) de ikke liker og gi penger til alt som er godt.
Det er KrF som i står grad har kjempet for å fortsette den skadelige pengestrømmen til afrikanske diktatorer.
Hvordan er så KrF radikalt? Jo, de ønsker endringer som vi idag tar for gitt. Abort skal forbys og størstedelen av KrFs landsmøte gikk til å fortelle om hvor naturstridig homofili var. KrF er et veldig radikalt parti i de sakene de faktisk bryr seg om.
.
Venstre
.
Det samme gjelder også partiet Venstre. De ligger i sentrum i norsk politikk på mange områder som f.eks skole, miljø, skatt og samferdsel, men her kan vi faktisk lett bli enige! Det er de områdene hvor Venstre er uenig med alle andre partier vi ser partiet prater mindre om. F.eks er det veldig radikalt av Venstre å arbeide for en mye mer liberal invandringspolitikk og samtidig ønske hele landet på trygd(!) ((borgerlønn))
.
Men selv om Venstre har slike ekstreme og radikale holdninger så viser det seg at man samarbeide med dem. Vi blir enige i de sakene hvor forskjellene er små og foretar større kompromisser i saker vi er sterkt uenige. Dette er ikke vanskelig når alternativet er 4 nye år med rødgrønn overstyring.
.
Regjeringssamarbeid
.
Nå viser det seg at KrF og Venstre er veldig imot FrP for de mener de kan få en velgergevinst ut av det. Dem om det. Jeg synes Sponheims garanti MOT FrP-samarbeid var utrolig dumt og jeg håper han bryter den.
Dersom alle borgerlige partier ønsker en ny borgerlig regjering så er det ikke verre enn at alle partiene møtes i Stortingets grupperom S-447 og sier følgende:
.
"Alle som vil ha en ny borgerlig regjering og samarbeide blir sittende her, alle andre kan gå."
.
Så kan de som ikke ønsker å være med å fornye Norge forlate rommet. Jeg kan garantere at det ikke blir Fremskrittspartiet. Vi er klare.

mandag 31. august 2009

blogginnlegg - fail...

Dette skulle være et blogginnlegg hvor jeg var like useriøs som AP og resten av partiene på venstresiden rundt deres politikk. Dessverre klarte jeg ikke være så useriøs. Det ble bare for dumt.

- beklager.

torsdag 27. august 2009

Norsk arbeidsmoral

Kristin Clemet slenger idag inn en "brannfakkel" i norsk arbeidslivdebatt. Hun baserer seg på et nytt notat fra tankesmien Civita. Blant annet er det et problem at mange misbruker systemet ved at de er "uføre" men jobber svart ved siden av. De er arbeidslivets skurker.

Jeg mener at alle burde arbeide "svart" ved at ingen skulle måtte betale skatt.
Men jeg er sterkt imot at noen skal motta ytelser fra staten når de tydeligvis er arbeidsføre!

Det er trist at dagens pensjonsordninger på mange måter presser eldre ut av arbeidslivet fordi de vil miste pensjonspengene sine som staten har TVUNGET dem til å spare. Grovt tyveri altså.
Det er også en uheldig side med pensjonssystemet at det etableres en norm om at en gang mellom alderen 62-69 bør alle slutte å arbeide og heller gå hjem og stirre i veggen.

Det ville ikke denne ekte helten!
92 år gamle Arne Storlien styrer som butikksjef i Vågå og har arbeidet der i 72 år. Han er helt klar i hodet og står grytidlig opp hver dag for å sikre kundene en flott butikk. Hvordan har han holdt seg i så god form?
En studie viser at arbeid forebygger demens. Arbeid holder nemlig hjernen i form med aktivitet og stadige utfordringer til problemløsning. Derfor er det viktig å få endret et system som sier:

"Nå trengs du ikke mer. Slapp av, la oss gjøre alt. Tenk ikke mer."

Min egen oldefar sørget for å holde regnskapene i orden i min farfars butikk. Helt til han gikk bort arbeidet han sålenge han kunne og var helt frisk til det siste. Den beste seniorpolitikken er å holde eldre i sitt arbeid lengs mulig.
Dette har FrP skjønt og vil fjerne de urettferdige aldersgrensene som tvinger eldre ut av arbeidslivet mot deres vilje.

Avslutningsvis hørt fra USA:
"WORK HARDER - millions on welfare depending on you!"

fredag 21. august 2009

Riktige tall

Dagbladet prøver å få det til å høres ut som om Siv bevisst har brukt feil tall i bompengesaken i Akershus.
Problemet er at Siv har bare forholdt seg til tallene som først ble presentert i Elverum og Omegn blad og senere i VG.

Politikere kan ikke gjøre annet enn å forholde seg til de tallene som blir presentert i media av journalister med relativ lang utdannelse hvor de faktisk har lært seg å fremskaffe riktig informasjon. Informasjonen må derfor være korrekt slik at politikere skal kunne diskutere aktuelle problemstillinger i samfunnet.

Det er derfor trist når tall og statistikk brukes for å skjule ganske mye informasjon.
Det groveste eksemplet er hvordan den REELLE norske arbeidsledigheten skjules bak uføretrygden, noe som Norge er blitt kritisert for av blant annet OECD.

torsdag 20. august 2009

Ny Minerva-post, pluss de gamle!

Det er veldig gøy med blogging og skriving.
Men...

Det er faktisk mer gøy å skrive til andre nettsteder, aviser osv!!!
Jeg fikk en ny post inn hos Minerva idag, og derfor slenger jeg like greit ut hele minervalisten min! (så langt)

Slipp politikken fri
Dagens valgsystem gjør at stortingsrepresentanter blir representanter for et parti og ikke for sine velgere.

Fyllefester, Aya Napa, familie og ansvar
Mediene melder om sexorgier, fyllefester, kjas og mas i sørligere strøk. Det er blitt så mye at “nå må politikerne gripe inn”.

Min tanke er fri. Men hva med kroppen min?
Forsvarere av ytringsfriheten har vunnet en viktig kamp mot tankepolitiet på venstresiden. Men det er bare et første skritt på veien mot et friere samfunn.

Sexkjøpende kvinneundertrykkere?
Et regulert system er bedre enn lovforbud mot kjøp av sex.

I knew a land of the free
USA er ikke lenger ”The land of the free.” Men er de muligens “land of the free-est”?

De gales hus
Retten til liv, og å ende sitt liv.

onsdag 19. august 2009

"Hjelp, jeg blir banka opp... Ikke lag FrP-sak!"

Situasjonen

Se for deg at du er ute og går en tur en sen kveld. Gjerne gjennom en park eller mindre belyste strøk. Plutselig kommer en mann ut fra skyggene og sier at du med din livsstil ikke er velkommen i dette strøket fordi dette strøket "tilhører" en bestemt religion eller etnisk gruppe.
Du vil ikke ha bråk og går bare videre. Dette fører til at mannen kommer løpende etter deg og begynner å banke deg opp.
Hvilke tanker er det nå som går gjennom hodet ditt?
Kanskje ønsker du at du levde i en trygg by hvor du kunne gå fritt i alle gater uten å frykte vold? Eller tenker du at det er trist at byen begynner å dele seg opp i segregerte strøk og bydeler for etniske grupper og religioner?
Da det homofile paret Anders Rasmushaugen og Michael Eimstad ble slått ned på Grønland av en muslimsk mann som sa: "det der liker jeg ikke. Dette er en muslimsk bydel," var det ikke tankene ovenfor som gikk gjennom hodene deres. De var mest opptatt av en ting:
"Ikke lag en FrP-sak ut av dette."
Skivebom
Selvfølgelig er dette en FrP-sak!
Trygghet i byene og i nærmiljøene er en FrP-sak! Vi vil faktisk gi politiet mer resurrser og heve straffene for volds- og sedelighetsforbrytelser.
Selvfølgelig er det en FrP-sak at noen i det hele tatt kan påstå at en bydel i Oslo er en muslimsk bydel!
En god norsk integrering bygges ikke på segregerte bydeler. Ettersom FrP har Norges beste integreringspolitikk med fokus på rettferdige krav så er det klart at dette er en FrP-sak.
Dessverre er det noen mennesker som heller vil ta et spark i beinet enn å sikre trygge nærmiljøer og en god integrering med Fremskrittspartiet.
sukk...

onsdag 12. august 2009

FrP åpner valgkampen!

Mens noen av oss svarer brev og email fra velgerne har Siv Jensen og Per Sandberg sparket igang FrPs valgkamp i Drammen sentrum.

Skulle ønske jeg var der...

Partilederens kraftig kritikk av den rødgrønnes innvandrings- og kriminalitetspolitikk fikk støtte i innslag både på TV2-nyhetene og i andre medier.
Senere måtte også Stoltenberg innrømme at de bare såvidt har kommet halveis i sitt mål om 10 000 nye hender i eldreomsorgen.

Vi skal presse de rødgrønne til å innrømme alle sine tapte saker og brutte løftebrudd.
Jeg gleder meg til valgresultatet viser at årets valgvinner er FrP!

(Husk at du allerede nå kan forhåndsstemme ved alle landets kommuner.)

mandag 10. august 2009

Klassisk FpU!


Her er den klassiske talen av tidligere FpU-formann og "kronprins" i FrP Tor Mikkel Wara!
Talen blir fortsatt snakket om og refert til rundt om i FrP/FpU.

"Sko-eksemplet".

Wara trekker frem markedets variasjon og perfeksjon og latterliggjør sosialistenes argumenter.
Vakkert!

søndag 9. august 2009

FpUs sommerleir

Hej allihopan!

Hotellet jeg lå på i Sverige hadde ikke internett, så jeg har ikke fått oppdatert noe før nå.
Om noen få minutter skal en gammel FpUer som endte opp som psykolog motivere oss til valgkamp.

Siv har også vært innom og snakket. Motiverende som alltid!
Husk også å stikk innom litteraturhuset idag når Siv møter innvandringsungdommen klokken 16.30. Jeg håper selv å rekke innom hvis vi blir ferdig i tide.

Ellers har det vært supert å treffe gode liberalister her i Sverige.
Har fått skryt av bloggen, og det er alltid godt for egoet mitt. ;)
Særlig gøy er det at flere har interessert seg i emner som frie penger, friborgerskap og en minimalistisk stat.

onsdag 5. august 2009

Orwell var ikke paranoid nok

OPPDATERT!

I Norge har vi et datalagringsdirektiv på døren. EU har bestemt at all trafikkdata for e-post, ulike typer telefoni og Internett-tilgang skal lagres i MINST 6 måneder og opptil 2 år. Alle norske partier sier de er imot å overvåke hvem du prater med, unntatt TO partier.

Arbeiderpartiet og HØYRE!

Arbeiderpartiet OG HØYRE ser ingen problemer med å overvåke befolkningen. De ser bare nytteverdien. Der hvor alle andre sier at overvåkningen allerede har gått altfor langt med kameraer overalt, skattelister, arkiver og registre så sier AP OG HØYRE at vi må gå lenger.

Overvåkning er et av disse områdene hvor man må stoppe før ting går for langt. London har vært kjent som verdens mest overvåkede by, men Norge haler sterkt innpå. Britene kunne selvfølgelig ikke la andre ta deres overvåkningsrekord og har derfor begynt arbeidet med å overvåke private HJEM!
Britene skal overvåke problemhjem å sørge for at barn får god nok mat, legger seg til rett tid og går på skolen. I tillegg skal private vektere ta gjevnlige hjemmebesøk for å se at alt er i orden.

I Norge er det en ting som hjelper mot overvåkningssamfunnet.
Aller helst stem FrP som vil bruke vetoretten mot datalagringsdirektivet, men stem absolutt ikke Arbeiderpartiet eller Høyre som er de eneste som støtter overvåkningssamfunnet.

Hvordan Høyre setter EU fremfor personvernet kan jeg ikke forstå.
Svikere!

torsdag 30. juli 2009

Bryt skattelenkene- Akhtar Chaudhry.

For første gang i Norges historie er en mann dømt til fensel for å ha arbeidet. Svart.
Jeg skal ikke gå inn på straff for svart arbeid og skatteunndragelse generellt, men jeg vil skrive om hvordan folk på venstresiden ser på skatt og inntekter.

Skatt er som kjent en del av en inntekt som staten stjeler/konfiskerer for å finansiere alle sine gode formål. Alle som arbeider i Norge blir frastjålet store summer av sin inntekt gjennom direkte beskatning, moms og avgifter.
Som vi ser av sitatet ovenfor mener Chaudry fra SV at staten (fellesskapet) eier en viss andel av alle menneskers inntekt, og dermed deres arbeidskraft. Alle mennesker arbeider derfor ufrivillig en stor del av sitt arbeidsliv for staten og ikke for seg selv.

Hva skjer da når noen står imot og bryter slavelenkene?
Hva skjer når en person sier:

"Jeg vil være fri og arbeide for meg selv. Jeg vil eie fruktene av mitt eget arbeid!"

NULLTOLERANSE!

Venstresiden har nulltoleranse for at noen prøver å lure seg unna deres pliktarbeid for staten. Om man bruker denne tiden som advokat, snekker, soldat, bussjåfør eller butikkarbeider er uviktig, men SV har NULLTOLERANSE for at noen bryter ut av rekkene.

Tyveri er umoralsk, derfor er dagens skatter umoralske.
Skatter er bare moralsk riktig sålenge de som betaler skattene betaler denne frivillig for å dekke helt nødvendige og legitime oppgaver som forsvar og rettstat.

lørdag 25. juli 2009

FpU lagde sommerfest

Å være medlem i FpU betyr at man får lov til å delta på store arrangementer, få Norges beste politiske kursing og delta på mye gøy sammen med Norges beste ungdom. I tillegg hender det at vi i FpU setter av tid for å vise at vi ikke bare snakker politikk. Vi utfører politikk i praksis.

På torsdag hadde FpU en innsamlingsaksjon for å få sendt ut Mullah Krekar. FpU vil sende ut terrorister, mens SU vil sende ut investorer og verdiskapere.

I dag hadde vi en større gladsak, for idag reiste Oslo FpU ut på Manglerud eldrehjem og lagde sommerfest for de eldre. Vi serverte reker, rød- og hvitvin, iskrem, bringebær og masse godterier. De eldre satte tydeligvis stor pris på en hyggelig fest som alle andre.

Spesiellt morsomt var det med en frue på 99 år(!) som lo og koste seg med sine yngre venniner:

"Nei, nå må vi prøve å oppføre oss dannet, vi sitter ikke i stua nå. Hihihi."

Det var virkelig verdt å bruke et par timer på å gi de eldre en hyggelig fest. Jeg har sett SU og RU kaste stein, knuse ting og generellt gjøre livet verre for folk, (blant annet de prostituerte) men hva med å bruke energien på forbedre hverdagen til folk flest?

FpU snakker politikk fordi vi vil at folk skal vite hvilke endringer vi kjemper for.
FpU praktiserer politikk fordi vi vil at folk skal se hvilke endringer vi kjemper for.

Ja til en god og verdig eldreomsorg med fokus på eldre som enkeltindivider med egne ønsker og rettigheter!

torsdag 23. juli 2009

Venstresiden presser bort verdiskapere

Rett på sak: Stein Erik Hagen flytter til Sveits.
Dette er forferdelig trist, og et nytt tegn på at sosialistene presser ut verdiskaperne.

Sosialister i høyt og lavt hyler "egoist" og er glad for at han reiser og håper han aldri kommer tilbake. Dessverre er dette en altfor vanlig holdning blant norske sosialister og sosialdemokrater.

Jeg klarer rett og slett ikke å forstå hvordan mennesker på venstresiden ikke er i stand til å verdsette mennesker som skaper verdier, arbeidsplasser og nyskapning til Norge?
La oss ta det som Hagen ble kjent for: "Rimi".

Rimi er en nasjonal billigkjede innenfor mat- og dagligvaretjenester som har skapt arbeidsplasser til mennesker med lav utdannelse og ikke minst studenter. I tillegg har kjeden vært med å presse ned priser over hele landet og etableringsvilje i "grisegrendte" strøk har uten tvil betydd mye for opprettholdelsen av norske småbygder.
Hagen selv er en person som har skapt mere verdier og betalt flere skattepenger på ett år enn de fleste av oss vil gjøre på ett år.

Alle på venstresiden bør virkelig ta til seg Hagens ord:

 • "Tenk deg et land hvor du går ut etter en gruppe mennesker, som da skal legges for hat og skal tas. Hva galt har man gjort? Man har betalt mer skatt enn gjennomsnittsnordmannen, man gir bort mye til veldedighet og forskning og andre ting og man skaper masser av arbeidsplasser. "
 • "Jeg har ingen uvilje mot å betale skatt, men det er måten det er sammensatt på. Formueskatten har for mange blitt tredoblet under denne regjeringen, og det sier seg selv av man kommer til et punkt hvor det ikke går lenger. Og da har man valget mellom å selge det man har, eller søke lykken andre steder, "

Norge trenger absolutt en ny regjering som verdsetter nyskapere, velferdsbyggere og store skatteytere. Ikke en regjering som lager stråmenn av disse og kaller dem "griske rike".


Erna er desperat

Når mennesker og dyr blir desperate er de i stand til å gjøre utrolige ting.
En fjellklatrer som satte armen fast i en fjellsprekk brakk den løs etter noen dager da det begynte og lukte. Noen øgle-arter er kjent for å slippe halen dersom det er nødvendig for å overleve.

Erna er tydeligvis også desperat om dagene. Lederen for Høyre som nå tar partiet ned 12%-nivået stiller spørsmål med Siv Jensens lederegenskaper!
Tidligere var Erna Solberg også ute og kalte FrP useriøse. Det er ikke særlig seriøst når Høyre-lederen kaster milliarder rundt seg. 50-100 milliarder på klima, 50 milliarder i skattelette, Høyhastighetstog til 300-400 milliarder... milliarder milliarder..

Før valget i 2001 lovte Høyre 30 milliarder i skattelettelser over 4 år. Det klarte de ikke å levere. Hvorfor forventer Høyre å bli tatt seriøst og trodd denne gangen?

I Dagens Næringsliv presenterer Sofie Oraug-Rygh (tidligere ungdomssekretær i Oslo Unge Høyre) og Petter T. Stocke-Nicolaisen (tidligere leder av Oslo Unge Høyre og sentralstyremedlem i Unge Høyre) en regjeringsliste over Høyres "winning team". Oppsiktsvekkende nok er Erna ikke deres utvalgte statsministerkandidat!

Høyre har et problem. Problemet er Erna. Desperate Erna.

onsdag 22. juli 2009

Oppslag på VG-nett!

VG hadde i dag et oppslag hvor de viser at FrP knuser de andre partiene i medieoppslag. Oppfølgingssaken var HVORDAN får FrP dette til?

Svaret er traineer.

Jeg og de andre helårs- og sommertraineene ble idag intervjuet av VG-nett om våre arbeidsoppgaver i sommer. Jeg er særdeles fornøyd med vinklingen, og at han fikk navnet mitt korrekt!
Sitat:

- Dessuten er ikke de andre interessante, rette og slett. Frp skiller seg klart ut på politikken vi fører, og er eneste alternativet dersom du ønsker å få noe nytt. Det tror jeg også media har forstått, mener Jørn Kyle Finnesand (20), som jobber som trainee i Frp et helt år.

fredag 17. juli 2009

Fyllefester, Aya Napa, familie og ansvar

Mediene melder om sexorgier, fyllefester, kas og mas og gud bedre som skjer i sørligere strøk. Det er blitt så mye at "nå må politikerne gripe inn".
Vi er sannelig blitt et sosialdemokratisk og hjelpesløst folkeslag...

Nordmenn har historisk sett vært svært ansvarlige. Dette skyldes blant annet at vi har vært formet av vår norske natur hvor det til tider har vært svært trange og harde kår. Norsk natur har gjort at nordmenn har måttet arbeide hver dag, ta ansvar for sin egen økonomi, spare til dårlige tider og bruke sunt folkevett i sin fremferd. I tillegg har Norge på mange måter vært et bygdesamfunn hvor tillit og god oppførsel har vært helt nødvendige samfunnsnyttige verdier.


Norge og nordmenn har hatt alle historiske og naturgitte forutsetninger for å være ansvarsfulle, så hvor er vi idag?


Hver eneste gang en gruppe eller et enkeltindivid møter motgang i dagens Norge står pressen klar til å presentere den triste historien og vinklingen er alltid den samme:
"Staten gjør ikke nok. Politikerne må gripe inn."

Denne ideen om at vilt fremmede (men folkevalgte) mennesker er i stand OG villige til å løse alle slags problemer har fremmedgjort nordmenn for reelt ansvar. Flere mennesker fra venstresiden mener absolutt at staten bør gjøre mer for å holde 16-åringer unna syden.Hvor er foreldrene?


Den største og bærende velferds- , kultur- og dannelsesgiveren i hele verden er familien. Enhver venstreorient politiker vil se bort fra familien og ser på foreldre som simpelten fødemaskiner. Dette er radikalt og ødeleggende.


Gjennom familien får barn sin oppdragelse og lærer de kulturelle spillereglene i et samfunn gitt gjennom flere generasjoner av prøving og feiling. Familien danner et sosialt sikkerhetsnett av mennesker som faktisk bryr seg, og ikke er ute etter politisk prestisje.Hva er så foreldrenes rolle i dagens samfunn?
De fleste foreldre idag er vokst opp som barn og barnebarn i et sosialdemokratisk samfunn. Det betyr at det er mange ansvarsområder som skole og helse som foreldrene mener de ikke har noe med. "Det er statens oppgaver". Foreldrene er altså fratatt store oppgaver som familien tidligere har tatt på seg. Familien er uansvarliggjort.I bunn og grunn er det foreldrene som skal bestemme om de vil tillate sine barn å reise på turer til syden. Barna er ikke myndige i Norge og det er foreldrene, ikke staten som er ansvarlig for en god og forsvarlig oppvekst for barna.

Men når nordmenn gjennom snart 70 år med sosialdemokrati er fratatt alt personlig ansvar er det ikke rart at det blir et reelt kulturkrasj når nordmenn reiser til land som har et mer liberalt forhold til blant annet alkohol. Da mangler den ansvarligheten og de grensene som ville lært i en ansvarliggjort familie. Dersom ansvar er flyttet fra et individs liv og inn i statlige departementer vil selvfølgelig ikke individet plutselig håndtere ansvaret som han egentlig bør ha i et liberalt samfunn.Ansvar må læres!


Når sosialdemokrater ser fyllevideoer fra Aya Napa så bør de se på dette som bilder av mennesker som har blitt frastjålet den ansvarsfølelsen de burde vokst opp med.
Det store store flertallet av mennesker håndterer ansvar på en strålende måte dersom det blir en del av menneskelivet og være ansvarlig. Et bærekraftig samfunn bygger på ansvar for,- og hos enkeltindividet og hos familien.

torsdag 16. juli 2009

Bloggaksjon: Si nei til datalagringsarkivet

Bloggaksjon: Si nei til datalagringsarkivet

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.
Fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøres til norsk lov eller ikke. Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet!

I 2008 fikk FpU Fremskrittspartiets landsstyremøte med på å gå mot direktivet. Partiet fremmet også forslag om dette i Stortinget, uten at regjeringen kom FrP i møte. Nok en gang viser de rødgrønne sin egen unnfallenhet.

Innlegget som er spredt via blogger, Twitter og Facebook kan også leses på Liberaleren sin nettside.
Se også: http://www.liberaleren.no/2009/07/15/bloggstafetten-1dag-53-deltagere/#more-6584

Bli med på bloggaksjonen og oppropet du også!

onsdag 15. juli 2009

Asylmottak i Afrika

Det blir kanskje for lett å fremstille ideen om asylmottak som om det bare er medias feil at dette ble misforstått. Vi i Fremskrittspartiet bør ta selvkritikk for å ikke ha forklart tanken godt nok. Derfor vil jeg gjøre et bedre forsøk nå basert på FrPs notater og samtaler med Per-Willy Amundsen.
Bakgrunnen for tiltaket om asylmottak i utlandet er at norsk asylpolitikk er kort og godt fullstendig ute av kontroll. Tilstrømningen plasserer Norge i verdenstoppen i antall asylsøkere per innbygger. I fjor kom det nærmere 14 500 asylsøkere til Norge. I år ser tallet ut til å bli rundt 18 000, dette i følge Arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Svært mange av de som kommer er åpenbare lykkejegere som søker seg hit av økonomiske motiv, et lite fåtall er reelle flyktninger. Anslagsvis er under 10 prosent av søkerne har krav på beskyttelse etter en realistisk fortolkning av flyktningekonvensjonen.


Den rødgrønne regjeringen tar ikke ansvar selv, men lar UDI overstyre lokaldemokratiet i kommunene. Det opprettes stadig nye asylmottak i norske kommuner, uten at lokalpolitikerne og innbyggerne har mulighet til å gripe inn i beslutningsprosessen. Dette presset mot kommunene startet allerede i fjor vår.

3. september 2008 la regjeringen frem 13 tiltak som skulle stramme inn asylpolitikken. FrP advarte og sa at det bare fantes to reelle innstramninger og dette var langt fra godt nok.

Hva går så FrPs konkrete forslag ut på?

Konkret betyr det at UD skal ta kontakt med myndigheter i land som i dag mottar norsk bistand, med tanke på å komme frem til en avtale om å opprette asylmottak i disse landene. Blant annet kan afrikanske land som idag mottar omfattende bistand fra Norge gjennom direkte budsjettstøtte og ikke er preget av store konflikter bør være gode partnere i et asylsamarbeid.
Slike land kan f.eks være Uganda eller Tanzania.

Dette er eksemplene på land i Afrika som kan være aktuelle, men hovedideen er at man skal opprette mottak i de rammedes nærområder.
Personer som kommer til Norge for å søke asyl skal umiddelbart sendes til asylmottak i nærområdet til opprinnelseslandet i påvente av at søknadene behandles. Når disse er endelig ferdig behandlet returneres de enten til opprinnelseslandet, eller tilbake til Norge dersom søknaden innvilges.

En løsning med store fordeler for Norge, den enkelte asylsøker og vertsland.

For Norge vil dette tiltaket løse problemet med å finne nye asylplasser, man unngår også hele problematikken med at kommuner blir påtvunget asylmottak mot deres vilje. Samtidig vil dette bidra til å begrense tilstrømningen av grunnløse asylsøkere, fordi et slikt system vil begrense deres muligheter til å forsvinne og gå under jorden i Norge.
Kriminelle asylsøkere har særlig lite å hente med å komme hit på falskt grunnlag, da de ikke vil få mulighet til å drive med kriminalitet i Norge.

For den enkelte reelle asylsøker gir dette også klare fordeler. Man slipper å bli plassert i teltleirer eller på et nedlagt forsvarsanlegg i Nord-Norge gjennom en kald vinter, noe som kan være vanskelig når du kommer fra et varmt land. For mange vil også kulturforskjellene oppleves som langt mindre i nærområder enn når de sitter på et asylmottak i Norge.

For fattige vertsland kan et slikt alternativ representere nye og kjærkomne inntekter og arbeidsplasser ettersom mottak i utlandet skal holde norsk standard, men vil kreve utenlandsk arbeidskraft.


Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen og avdøde professor og sosialmedisiner Berthold Grünfeldmener mener/mente at Norge måtte vurdere å opprette asylmottak i Afrika.

"Vi skal ikke utelukke muligheten av at det ville være bedre for veldig mange somaliske flyktninger å få et tilbud som gav dem trygghet og muligheter i nærområdene hvor man ikke blir diskriminert."

tirsdag 14. juli 2009

Rovdyr er skadedyr

Både Elin Ørjasæter og professor Rognvaldur Hannesson har skrevet innlegg med samme konklusjon. Bjørnen har ingenting å gjøre i Norge!
For min egen del kan jeg legge til at ville rovdyr generellt ikke er annet enn skadedyr og bør være fritt vilt.

Over hele Norge finnes det redde mennesker som frykter rovdyr. Ungener får ikke gå ut å leke uten voksne og innbyggerne i Nord-Norge, Trøndelag og Hedmark (og Oppland og Telemark hvor bjørnen streifer innom) som driver med dyrehold vet aldri når de vil finne sau, hund, kyr eller andre dyr oppspist.
Disse menneskene må idag bare finne seg i at mennesker som aldri møter rovdyr har vedtatt at de skal ha farlige og ville skadedyr som nabo.


Noen vil påpeke at alle dyr har en egenverdi.
Egenverdi er et ord som snarest bør forkastes på historiens søppelfylling.
Protagoras sa at "mennesket er alle tings målestokk". Ingenting har en egenverdi alene. Alt som har en verdi har denne gitt at det er verdsatt av ett eller flere mennesker.

Det som er verdifullt er det som har nytte for mennesket, enten til nytte eller pur glede. Bjørn, ulv, jerv og andre skadedyr er ikke til nytte for mennesket og bør derfor fritt kunne fjernes og avlives.
Dersom noen mennesker verdsetter disse rovdyrene og mener disse er verdifulle, så står disse menneskene fritt til enten alene, eller sammen med andre mennesker å betale for et landområde hvor disse rovdyrene kan bo og leve.

Et klassisk og "gammalt" argument er:
"Sett ut 10 bjørner på Karl Johan, og så skal vi se hvor mange som ønsker bjørn i sitt nærområde".
Jeg aner resultatet...

mandag 13. juli 2009

Debattskole - neste steg


Jeg skal også kommentere søndagens debatt mellom FrPs Per Arne Olsen og AP- og kulturrådmedlem Fosnes Hansen.

Fosnes banna, var krakilsk og kasta papir på Olsen da han trakk frem kulturrådsmedlemmets partimedlemskap.
Denne videolinken viser steg to i debattskolering for krakilske debattanter.

fredag 10. juli 2009

APs prosjekt er ferdig


I 8-9. klasse lærte jeg at de konservative var de som ønsket å bevare det eksisterende. Ettersom Arbeiderpartiet i perioder har hatt rent flertall og gjennom hele etterkrigstiden og frem til idag har endret Norge til en sosialdemokratisk bastion både juridisk, filosofisk og økonomisk er det lite en "conservative" ville ønsket å bevare. Det er for mye som er rasert av sosialdemokratene.
Deres sosialdemokratiske prosjekt er fullbyrdes.

Beviser på dette er når det mest oppsiktsvekkende AP kan vise til er "gratis" ammetid og er i hovedsak mer opptatt av å forsvare dagens ordninger som ikke er bærekraftige økonomisk eller filosofisk.
Derfor ser vi idag AP-politikere som advarer mot FrP i mediene mot at Norge vil havne i den store uføra dersom FrP gjør noen endringer. Samtidig inngår AP forlik med hele Stortinget fra SV til Høyre for å binde hele det parlamentariske grunnlaget opp til sitt eget feilslåtte prosjekt.

Hvor er de konservative?

Selvfølgelig er ikke definisjonen av en konservativ ovenfor dekkende. En konservativ ønsker ikke bare å holde på det bestående. Å tviholde på det bestående er ikke å være konservativ, det er bare å være imot endringer.

Jeg mener både Torbjørn Røe Isaksen og forfatteren Onar Åm på hver sin måte klarer å definere hva en "ekte" konservativ er.
Jeg skal ikke gå dypt inn på dette, men jeg vil påpeke at partiet Høyre som definerer seg som konservativt gjør alt de kan for å forsvare det sosialdemokratiske prosjekt.

Det finnes gode stemmer i Høyre som innerst inne ønsker å avvikle det sosialdemokratiske prosjektet, men de er (som i FrP) i mindretall.
Beklageligvis...

torsdag 9. juli 2009

Alkoholaksjon i hovedstaden!Yes! Da er det på tide med en ny aksjon med Oslo FpU!


Vi holder en skjenkeaksjon lørdag 11. juli kl. 16.00.Vi deler ut flyere foran de store kjøpesenterne i Oslo sentrum og i Karl Johan, og endel FpU give aways.
Vi skal også verve flere medlemmer denne lørdagen. Fokuset skal være på at de rødgrønne med Jens i spissen, ikke skal ødelegge utelivet vårt! Vi vil selv bestemme når vi skal legge oss og utelivet må selv få bestemme sine stengetider!

Vil du bli med på denne aksjonen så bli med på facebook-eventen eller kontakt meg!


Vi ses på lørdag!

onsdag 8. juli 2009

"Alle skal med"

AUF har laget en sang kalt "alle skal med"

Min svar : Jeg vil ikke med!

Bloggerne slår gjennom

Blogging er for mange en hobby som selveste Vox Populi kaller det. Nå ser vi likevel at bloggerne i større grad setter dagsordenen, tar seg av den gravende journalistikken og stiller kritikk som ikke passer i dagens mediesituasjon. (politisk korrekt mellom AP-Høyre)

Jeg vil selv berømme Vox Populi for hans blogg og vil på det sterkeste anbefale videre lesning hos ham. En glødende intellektuell blogg med krass kritikk der det er nødvendig.
Selv tror jeg hans ærlige, men ideologisk plasserte mening i det liberalkonservative landskapet hadde gjort ham mer populær som politiker enn mange av dagens partilærte kandidater.

tirsdag 7. juli 2009

Erna LYVER

Erna har en plan lyder overskriften på Aftenposten.no som kan fortelle om hva Erna Solberg og Høyre vil gjøre sine første hundre dager i regjering.

Ettersom vi i FrP har arbeidet lenge med vårt eget hundredagersprogram, er det første som slår meg at Erna Solberg sitter i et intervju og lyver! Det er nemlig mange ting hun nevner som krever lovendringer, og ikke bare kan gjøres etter ønske fra en statsminister.
Aftenposten presenterte en liste og jeg vil ta for meg noen av eksemplene Erna selv har lagt frem.
 • Telefon til Flåthen.

Høyre vil invitere LO-leder Roar Flåthen til et samarbeid for en langsiktig strategi for norske industriarbeidsplasser. Dette er greit, og dette er fullt mulig.

 • Arveavgiften. Fjernes med et pennestrøk.

Her lyver Erna for første gang. Jeg har et håp om at hun er feilsitert i avisen, men dersom hun har sagt at hun kan fjerne arveavgiften med et pennestrøk så lyver Høyres statsministerkandidat. Å fjerne arveavgiften har store budsjettskonsekvenser som må redegjøres og iverksettes i budsjettbehandlingene. Dette VET Erna og derfor lyver hun.

 • Frukt og grønt. Ta frukten fra ungdomsskoleelevene straks og pengene skal gå til bedre undervisning.

Dette har også budsjettskonsekvenser, om ikke så store. Slike forandringer på statsbudsjetter er mulige, men vanskelige.

 • Privat helse. Er du godkjent for å få behandling, skal du straks kunne velge hvor du vil bli behandlet – og ikke vente på fristbrudd i det offentlige.

Jeg er veldig enig med Ernas utspill. Problemet er bare at for å til dette må det en stor "buffer"-bevilgning til for å ta imot den store helsekøen som har bygget seg opp under den rødgrønne regjeringen. Det hjelper veldig mye å sette stykkprisandelen (innsatsbaserte) til mellom 60-80% men som tidligere. Dette har store budsjettkonsekvenser og vil ikke være mulig å gjøre iløpet av 100 dager. Sorry Erna, du lyver.

 • Høyre vil forlange statsministeren, uansett om det skulle bli aktuelt med en regjering med kun Høyre og et stort Frp.

Sorry Erna, du lyver sikkert ikke denne gangen. Men FrP kommer ikke til å akseptere at et parti som er halvparten så stort skal kreve statsministeren. Lær din plass Høyre/Erna.

mandag 6. juli 2009

Maktfordeling og rettsstat. - Se til Honduras

Selv om flere bloggere allerede har påpekt at det er rettsstaten som viser sin fulle styrke i Honduras, har det vært påfallende lite tradisjonell media som har rapportert dette.

Media har fremstilt dette som et kupp, men som tidligere påpekt er det et LOVLIG kupp ifølge grunnloven i Honduras. Nå har Leiv Marsteintredet, stipendiat sam. pol. ved Universitetet i Bergen fått på trykk en kronikk i Bergens Tidende som forklarer den reelle politiske situasjonen i Honduras.

Jeg vil også anbefale Jan Arild Snoens tette oppfølging av situasjonen.

Situasjonen i Honduras viser at grunnloven og rettsstaten i vesten er død. Beviset er at ingen er i stand til å kjenne igjen rettsstatens handlinger når det skjer. Over hele verden har stater fordømt avsettelsen av en kriminell president som "udemokratisk".
Det kommer som et slag i ansiktet på venstreorienterte at folkevalgte ikke har rett til å gjøre absolutt hva de vil.

Også Norge trenger klare grenser for politikk som definerer hva folkevalgte organer har lov til å tukle med, og lage lover om, og hvordan prosessen burde være. Vi trenger maktfordeling.

Jeg tillater meg å sakse fra en utmerket artikkel fra Nils August Andresen:

Den norske konstitusjonen la opp til ganske mange checks and balances. Stortinget skulle gi lover – men Lagtinget skulle altså være en første check, som besto av eldre og mer distingverte herrer som hadde lagt ungdommens trang til tullete lovforslag av seg. Neste check var den utøvende makt – Kongen og hans råd – som kunne nedlegge veto. Til sist kunne Høyesterett finne lover grunnlovsstridige og dermed ugyldige.

SLIK skal det være.

lørdag 27. juni 2009

Hater FrP meg?

Jeg må jo nesten stille spørsmålet i overskriften når jeg leser hva flere bloggere, både på høyre- og venstresiden skriver etter å ha funnet Dagbladets artikkel med Sylvi Listhaug om Homseparaden i Oslo.

Hater virkelig FrP meg selv om jeg er ansatt i Stortingsgruppen og omgår partiets høyeste tillits- og folkevalgte hver eneste dag?

Selvfølgelig ikke!

Etter å ha lest gjennom artikkelen opp til flere ganger så klarer jeg ikke å se noe sitat som sier at FrP hater homser. Jeg blir bare mer og mer overbevist om at både meg selv og flere (skap)homser hadde foretrukket å IKKE bli forbundet med de homsene som er i paraden i dag.
For Sylvi Listhaug har et poeng når hun sier at grasrota der ute får i hovedsak bare TV-bilder av veldig spesielle homofile i kjole, lærdrakter og det som mer er.
Det er ikke lett for en ungdom som finner ut at han liker menn å komme ut til venner og familie når assosiasjonene om homofile øyeblikkelig faller på homseparaden.

Jeg var i debatt igår på Skeive Dager og skulle snakke om homofobi og homohets.
For meg var og er det viktig å normalisere menneskers tanker om homofile. Selvfølgelig skal alle homofile (og heterofile) få kle seg som dragqueens, ha kinky sex eller danse de rareste danser. Men jeg ser ingen heterofile som har behov for å vise verken sex- eller fritidsvanene sine. Disse tilhører nemlig privatlivet, og privatlivet burde ingen ha behov for å trykke opp i noens ansikt.

For meg personlig var det plagsomt å måtte svare på det spørsmålet jeg alltid visste lå i bakhodet til de som fikk høre at jeg var homofil.
"Ja, jeg liker menn, men jeg er ikke feminim, jeg liker ikke lærdrakter og annet kinky og jeg kommer ikke til å bli Bruno."

Det beste alle homofile kan gjøre er å arbeide for at folks assosiasjoner rundt homofile ikke blir halvnakne menn som danser rundt en påle, men at de tenker på suksessrike mennesker som Bruce Bawer, Erling Lae, Per Kristian Foss, Frank M. Rossavik og mange flere.
Vi er nemlig alle individer og ikke en passiv del av en halvnaken, dansende gruppe kalt "homser".

torsdag 25. juni 2009

ValgCamp - oppdatering

I et øyeblikks svakhet bestemte jeg meg for å ikke ta med meg laptopen til FrPs valgcamp i Bø.

Frem til nå har Valgcampen vært fenomenal.
Jeg var ærlig talt veldig skeptisk.

"1000 FrPere samlet på et sted i en uke..."

Alle fordommer er avvist, og fortsetter uka slik blir dette en veldig god sommeruke!
Imorgen skal jeg forsåvidt på homofobi-debatt på Skeive Dager i Oslo. Kom og se.

søndag 21. juni 2009

Gullautomater!

Hva skjer når folk mister troen på verdiløse papirpenger?
Investorer trekker pengene sine ut og sikrer seg ekte verdier som GULL.

Dette har tyskeren Thomas Geissler tenkt å gjøre noe enklere også for mannen i gata. Han er nemlig eier av selskapet TG-Gold-Super-Markt og skal ifølge E4 installere 500 Gold-To-Go-maskiner i Tyskland, Sveits og Østerrike bare i 2009. 

Det er allerede "åpnet" en prototype i Frankfurt som tilbyr gull til over markedspris, men fremdeles slik at gud og hvermann kan benytte seg av sparetilbudet.
1 gram gull - 30 euro
10 gram gull - 245 euro

Det er vel kanskje ikke rart at det er en tysker som tilbyr dette, ettersom de har lært av historien hva inflasjon kan gjøre med et lands økonomi. (se bildet under)

 

fredag 19. juni 2009

Venstresidens skråsikkerhet


I vitenskapen må man stille opp med knallharde og tydelige bevis for å komme til orde og få dine synspunkter på trykk i seriøse vitenskaplige tidsskrifter. I dagligdagse diskusjoner og hverdagstale bør du ha noen form for kilder eller lærdom for å bli tatt seriøst. I politikken derimot kan du slenge ut løse påstander uten å måtte backe disse særlig opp.

Idag har jeg hørt statsminister Jens Stoltenberg slå fast med sin vanlige skråsikkerhet at:
"Det vi har lært fra finanskrisen er at markedet ikke fungerer."

Utviklingsminister Erik Solheim avviser ALL kritikk mot sin egen regjering og hevder skråsikkert at:
"Det er ingen seriøse forskere som betviler at menneskeskapte klimaendringer skjer."

Problemet er jo bare at det er flere tusen VELDIG seriøse forskere som har en annen mening.

Problemet er ikke at det er vanskelig å tilbakevise påstandene til Jens Stoltenberg og Erik Solheim. Denne informasjonen er lett tilgjengelig (utenfor norske kilder).
Problemet er når politikere som tidligere nevnt kan legge frem påstander i debatter uten å måtte svare for seg med faktagrunnlag. Vi har ikke kritiske journalister i Norge og i Stortingssalen kan stortingsrepresentanter og ministere levere fra seg svada uten at verken opposisjon eller presidenten kan slå ned på dette.

Når jeg selv diskuterer med venstreorienterte så kommer de med mange påstander.
Istedenfor å gå i direkte diskusjon om påstandene har jeg begynt å si:

"Bevis det."

Dersom min motdebattant kan vise til EN fagperson eller noe faktagrunnlag som backer dette opp, så skal jeg gjerne diskutere påstanden. Men jeg er personlig dritt lei av å debattere stråmenn som "skattelettelser til de rikeste" og "finanskrisen skyldes det frie markedet."

Venstresiden må slutte å være så ideologisk skråsikre når deres regimer gang på gang har kollapset i katastrofer som har medført menneskelig lidelse og død. Nå må venstresiden begynne å vise til fakta.
Det vil iallefall heve debatten litt.

Valgkamp og krigsrom!

Nå er Stortingsperioden veldig snart over og Stortingsrepresentantene tar en velfortjent ferie før tidens mest hektiske valgkamp.

For oss traineer er det selvfølgelig ikke ferie.
Neste uke reiser hele 1000 FrPere på ValgCamp i Bø i Telemark for å lære om politikk og ha det hyggelig sammen. Etter ValgCampen er valgKampen i gang. Og da skal vi traineer ta del i arbeidet i det som kalles "The War Room".

.

Nå blir antageligvis ikke FrPs War room seende akkurat slik ut som bildet ovenfor, men kanskje noe i nærheten. Her skal intet sosialistangrep slippe unna, og venstresiden skal få mange spørsmål å svare for i løpet av valgkampen.

Likevel vinnes ikke et valg bak PC-skjermer og i strategidokumenter.
Vi trenger alltid flere mennesker til å støtte oss.

Støtt FrP på: http://www.frp.no/no/Stott_FrP/

torsdag 18. juni 2009

Debatt på skeive dager

Neste uker er det Valgcamp med FrP i Bø i Telemark!
Jeg kjenner jeg gleder meg!

Men så har jeg fått en annen spennende beskjed i tillegg. På fredag 26. juni skal jeg tilbake til Oslo for å delta i debatt på Rådhusplassen klokken 15.00.
Anledning er noe så spesielt som at det arrangeres Skeive dager i Oslo, og debatten handler om tiltak mot homofobi. Likestillings-og diskrimineringsombud Beate Gangås vil styre ordet og debatten arrangeres av Skeiv Ungdom, Antirasistisk Senter, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Skeiv Verden, og Skeivt Forum.

Med en slik forsamling så venter jeg meg ikke den beste mottakelsen.

Som de fleste arrangører så tror jeg debatten blir holdt på en god og seriøs måte, men jeg lurer litt mer på publikum....

Litago ku-kunst

Litago ku-kunst: "Nå kan du lage Litago ku-kunst! Se min her: http://tinyurl.com/lncmm6
Ku-kunst"

Dette er forsåvidt "FpU-kua"!

Takk til Lilleblå (Konservativ.no) for ideén

onsdag 17. juni 2009

Støtt Irans kamp for demokrati!


I Iran er det nå flere hundre tusen, ja over millionen av iranere som tør å stå opp i kampen for et friere styresett. De ønsker en demokratisk prosess uten valgfusk, og dette blir nå slått hardt ned av regimet.
Mazyar Keshvari fra FrP blant andre holder idag appell utenfor Stortinget klokken 17.00 mot det undertrykkende regimet i Iran og for det iranske folks rett til demokrati og frihet. Keshvari flyktet selv sammen med sin familie fra regimet.
Dessverre er også Keshvari enig med Barack Obamas om de andre kandidatene:
"De utgjør ingen stor forskjell."
Årsaken er selvfølgelig at all makt i Iran ikke ligger hos presidenten, men hos Vokterrådets øverste leder, nemlig Ali Khamenei.
Vokterrådet skal nemlig godkjenne ALLE kandidater til alle valg på alle nivåer. Dette er kjernen i demokratiproblemet.
Møt derfor opp idag og støtt Irans kamp for demokrati

Nytt FriK har kommet!Endelig er FriK nr 2 her!

FriK har temaet "tanker om frihet" og har flere artikler om frihet, blant annet fra Per Sandberg og 2. nestformann i FpU; Morten Myksvoll.


I tillegg skriver Aina Stenersen om russetid og eksamen og undertegnede raser mot regjeringens alkoholinnstramning.


tirsdag 16. juni 2009

Straffen for at forlade Islam!


Både Olve og Hablog har allerede publisert denne videoen.
Men istedenfor å fokusere på den imamen som promoterer dødsstraff for omvendere, så ber jeg heller at leserne hører hva den egyptiske akademikeren Galam Al-Bana sier.

DER har du en religionstolkning jeg kunne stilt meg bak.

Konkurranse: Lag reklamefilm og musikkvideo

Siv Jensen ber deg om å lage valgkampvideo eller musikk til FrP!

Du kan vinne 5000 kroner og reise og opphold på FrPs valgvake!

lørdag 13. juni 2009

Norge trenger et nytt parlamentarisk system


Nå før valget er det mange som mister fokus fra politikken og snakker om regjeringskonstellasjoner. Dette ER interessant fordi man vet ikke hva man får så lenge et parti, eller en fastslått regjeringskonstellasjon får 50% av representantene.

Det er viktig å skille mellom 50% av representantene og 50% av stemmene. Denne problemstillingen har Svein Tore Marthinsen grundig tatt opp.
Kort og godt handler det om at dagens regjering tapte sist valg med 22000 stemmer, men vant likevel flertall. Årsaken ligger i at Norge har et udemokratisk valgsystem som verdsetter areal MER enn stemmer.

Om dette ikke var nok så plages folket med et delt styresett hvor vi velger politikken men ikke våre ledere.  For kongen "leder" idag regjeringen selv om han ikke har særlig makt. I dagens system er det politikerne som velger landets ledere. Man stemmer på et partis politikk, og så velger politikerne hvem som skal i regjering. Dette betyr at småpartier som Venstre kan blokkere folkeviljen med sin uhyrlige arroganse.

Så hva kan gjøres for å sikre et parlamentarisk styre som faktisk ivaretar folkeviljen?

 1. Fjern monarkiet. La folket velge sine ledere, samt den politikken de ønsker skal føres. Dette betyr selvfølgelig at vi må innføre republikk.
 2. Innfør nasjonale partilister. Dette vil ramme de "store" partiene som idag får flere representanter enn de har rett på. Dette vil også føre til at alle partier kan stille til valg i alle fylker.
 3. La alle stemmer telle likt. Gjør det slik at alle stemmer teller likt. Dette er en selvfølge av punkt 2, men det er viktig å fjerne poengene for areal som vi har idag.

onsdag 10. juni 2009

FrPs integreringstiltak virker

Rockwool Fondens Forskningsenhed har utgitt en ny rapport nå i juni som omhandler ekteskapsmønsteret i Danmark for unge med innvandringsbakgrunn og konsekvensene av endringene i utlendingsloven i 2000 og 2002. Jeg kan nevne med en gang at disse forslagene er støttet og foreslått av FrP i Norge.

Før innstramningene i utlendingsloven var det mange i denne befolkningsgruppen som giftet seg før de fylte 24 år. Innstramningen har hatt en dramatiske konsekvens for ekteskapsmønsteret for etterkommere og ikke-vestlige innvandrere som er vokst opp i Danmark.

Rapporten viser flere eksempler:
 • 46% av alle 23-årige innvandrerkvinner var i år 2000 gift.
  I 2008 var kun 19% av alle 23-årige innvandrerkvinner gift.
  For danske kvinner var bare seks og fem prosent gift i 2000 og 2008.
 • 26% av alle 23-årige innvandrermenn var gift i 2000
  I 2008 var kun 7% av alle 23-årige innvandrermenn gift.
  For 23-årige danske menn var og er tallet to prosent.

Marie-Louise Schultz-Nielsen som står bak rapporten mener at dette viser at tiltakene har ført innvandrerbefolkningen nærmere den danske i ekteskapsmønster. Dette er veldig positivt ettersom det er vanskelig å bruke familiemakt til å tvinge en datter eller en sønn til ekteskap i en alder av 24 år. Da er de fleste mennesker godt tenkende individer.

I tillegg trekkes også tilknytningskravet frem. Tilknytningskravet går ut på at ektepar samlet skal bosette seg i det landet de har mest tilknytning til. Det kravet har ført til en stor reduksjon i familiegjenforeningssøknader. Familiegjenforening kan fortsatt innvilges i situasjoner der ektefellen til en mann som har har bodd i landet i hele sitt liv, mens ektefellen er oppvokst i Pakistan. Da er parets samlede tillknytning nemlig lik til begge land.
Men skulle den samme mannen tidligere bodd i Pakistan i tre år, vil paret ha en større samlet tilknytning til Pakistan enn til det andre landet. Tilknytningskravet er viktig slik at familiegjenforening ikke brukes som et generellt visum til det nye landet.

Jeg skal lese mer i rapporten, men etter å ha bladd en del i den virker det som om Danmark klarer å skape en god innvandrings- og integreringspolitikk, og de gjør det med FrP-politikk.

Se også Dagbladet skrive om saken.