torsdag 31. januar 2008

Statens makt

Tidligere pleide man å stille seg viktige politiske spørsmål om statens makt, det skjer ikke lenger. Her har rett og slett sosialdemokratiet klart å vinne folkeoppfatningen. "Staten kan gjøre som den vil, hvor den vil"

"Et fascistisk system inneholder altså lite rom for personlig frihet, og dette gjelder også innen det økonomiske liv. Retten til privat eiendom opprettholdes, men kun som en formalitet. Det er staten som tar de endelige avgjørelser når det gjelder disposisjon av eiendom; under fascismen skiller man altså eiendomsrett fra disposisjonsrett. Dette gjelder også forhold mellom arbeidsgivere og arbeidstagere, f.eks. blir lønninger og arbeidsforhold ikke avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstager, men mellom staten og organisasjoner som representerer arbeidsgivere og arbeidstagere, såkalte korporasjoner. En slik organisering av næringslivet sies derfor å være korporativ"

Bytt ut ordet "fascistisk" med sosialdemokratisk og definisjonen passer fortsatt.
Dette utdraget innledet NSDAP's program fra februar 1920:
"Den enkeltes virksomhet må ikke stride mot allmennhetens interesser, men utøves innen fellesskapets ramme og til beste for alle"

Jeg er ikke ute etter å plassere en merkelapp på Arbeiderpartiet og si at deres system minner MISTENKELIG mye om det fascistiske tankesett, men, vi må spørre oss hvor langt vi moralsk sett skal tillate statens fingrer inn i næringslivet.

Idag fikk vi høre at Helseminister Brustad kommer til å forby synlig røyk i alle butikker. Det er også snakk om å forby snop og sjokolade i barnehøyde. Argumentene som blir brukt er at regjeringen ønsker å "beskytte" kundene mot seg selv. De skal slippe å bli fristet.
For å bruke godeste McCains uttrykk "Straight talk"; jeg blir fristet når det ligger sjokolade og tyggi så nær kassen og jeg venter i kø... Føler meg litt småsulten, hadde vært god med en liten sjokolade. Jeg vet hvilke skader dette kan påføre meg og mitt blodomløp, meg det er MITT valg å påføre meg selv dette.
Nå er det altså først synlig røyk som skal forbys. Aldri har jeg blitt fristet av røyk, og ingen ikke-røykere blir "fristet" av røyk. Alle vet hvilke skader en kan få av tobakk.

Så istedet for å "beskytte" oss mot alkohol, røyk, sjokolade, fett, sukker osv, la oss ta ansvar for våre egne handlinger, og dette er minst like viktig: Slutt å blande staten inn i næringslivet. Det er utrolig kvelende for små og mellomstore selvstendige som hele tiden skal følge med på statens nye reguleringer og inngrep.

tirsdag 29. januar 2008

"Dr. NO" og "Neibæk"

Jeg vet hva jeg vil bli.

Jeg vil bli som "Doctor No" og "Neibæk".

Jeg vil bli... "Kutte-Kyle"
La oss begnne med "Dr. No" eller bedre kjent som Ron Paul.

Paul har fått tilnavnet «Dr. No» grunnet sin medisinske bakgrunn og fordi han har hatt det med å stemme i mot lovforslag som han mente brøt mot den amerikanske grunnlov. Han har aldri stemt på til lovforslag om å øke skatter og nektet å delta i pensjonssystemet til den amerikanske kongressen. Paul stemte imot USA Patriot Act, the Military Commissions Act of 2006.

Deretter har vi "Neibæk" eller Søren Pedersen Jaabæk (født 1. april 1814 på Holmesland i Holum, død 7. januar 1894) var en norsk politiker, lærer og bonde. Sammen med Johan Sverdrup la han grunnlaget for partiet Venstre.
Jaabæk satt på Stortinget fra 1845 til 1890. Her fikk han kallenavnet «Neibæk» på grunn av hans motvilje mot alt som kunne føre til økte offentlige kostnader. Han kjempet innbitt mot alt som smakte av luksus og sentraldirigert embetsmannsvesen.


Jeg vil bli "Kutte-Kyle" fordi jeg vil følge i disse gentlemennenes tradisjon. Jeg vil kutte i offentlige utgifter og stemme nei til økte skatter. Jeg vil stemme nei til å øke statens makt over individet og ikke minst være sterkt kritisk til goder som det offentlige påkoster seg selv med skattebetalernes penger.

Alle må begynne det små, og jeg kan stolt si at jeg har allerede har stilt spørsmålstegn ved kommunestyrets folkevalgt-kurs som ble holdt på et meget flott hotell. Samtidig så krever jeg ikke reiseutgifter for mitt politiske arbeid i kommunen, da jeg vet at disse pengene er sårt trengt i kommunen.

Jeg tro vi trenger flere "Nei-mennesker"
Mennesker som tør å si "Nei, dette er ikke statens oppgave. Dette fører til flere skatter og mer byråkrati."
Mennesker som ikke er opptatt av å slenge flest mulig penger etter alle gode formål, og jeg vil bli et slikt menneske

"Ka om me bare tenke heilt nytt?"I en studie gjort av Evy Frantzen blir det tatt opp et tema som i mine øyne er blitt veldig viktig sett med liberal-idealistiske og praktisk-politiske øyne.Når en dømt kriminell får sin straff, er det straffens formål å forvalte grensen mellom individets frihet og andres trygghet. Statlig tvang og inngrep gjennom straff er legitimt, hvis en handling skader andre - ikke irriterer, ikke gir ubehag, ikke provoserer, men skader
Derfor kommer vi inn på det området som Kristoffer Joner våget å ta opp i Dagbladet. Totalforbudet mot narkotiske stoffer fungerer ikke. Og her er vi inne på det som Evy Frantzen tar opp;
Stoffbrukere skader - isolert sett – seg selv med bruken av stoff. At staten skal beskytte borgeren mot borgeren selv med straff, strider i mot rettsstatens prinsipper.
For eksempel var selvmord og forsøk på selvmord kriminalisert og straffebelagt i Christian d. V’s Norske Lov av 1683, og det ble ikke avkriminalisert før ved Kriminalloven av 1842. Etter det ble straff som middel for å hindre mennesker i å skade seg selv ansett som både barbarisk og meningsløst.Om vi avkriminaliserer stoff til eget bruk som de nå f. eks har gjort i Berlin vil det bety at 7- 800 av de 1-3 måneders dommene blir borte. Bortsett fra den store betydningen det har for den enkelte stoffbrukeren i form av signaler om inkludering og respekt for deres vanskelige liv, vil det også bety at vi ikke lenger har soningskøer eller behov for nybygg av fengsler.


Det er også viktig idealistisk sett; for alle frie mennesker er det et viktig utgangspunkt at "ens kropp er ens tempel". Dette betyr at ethvert individ er selv ansvarlig for å bestemme hvilke stoffer og medisiner en ønsker å innsette i sin egen kropp.
Har forbudet hindret et marked for narkotisk og beroligende stoffer? På ingen måte, men markedet er derimot til organisert kriminalitet, terrorister og de som møtte ønske å tjene seg lette penger. Ulovlig narkotikhandel utgjør verdens tredje største marked, og med produkter som når 3000% i profitt.
På verdensbasis står narkotikaforbudet for over 50% av all kriminalitet. Dette er også gjeldende i Norge. Grov vinningskriminalitet som mord, vold, prostitusjon og korrupsjon utføres ofte i sammenheng med narkootikahandel.


CATO-institutet som er annerkjent for å være ledende innenfor liberalistisk tenking, individuelle frihet og fred har konkludert angående den amerikanske "war on drugs":
"The evidence affirms sound economic theory, which predicts that prohibition of mutually beneficial exchanges is doomed to failure."
Abraham Lincoln sa også:


"Prohibition will work great injury to the cause of temperance. It is a species of intemperance within itself, for it goes beyond the bounds of reason in that it attempts to control a man's appetite by legislation, and makes a crime out of things that are not crimes. A Prohibition law strikes a blow at the very principles upon which our government was founded."


Nobelprisvinneren i økonomi, Milton Friedman, hevdet at narkotikabruk burde avkriminaliseres, og argumenterte at individets frihet ukrenkelig. Hva denne frihet brukes til, er saken uvedkommende - så lenge man ikke skader andre.
Filosofen John Stuart Mill ville nok kjempet hårdt for retten til å velge hvilke stoff man ønsket å spise eller stikke i sin egen kropp. I en tid da syfilis var utbredt blandt Londons prostituerte, argumenterte Mill ivrig mot ethvert offentlig tvangsinngrep for å kontrollere om prostituerte hadde sykdommen eller ikke. Politilegeundersøkelser anså han som et uakseptabelt inngrep i det enkelte individs frihet.
Det er ikke til å komme bort ifra at bruk av narkotiske stoffer er til mer skade eller bry enn f.eks tobakksbruk og alkoholbruk. I mange tilfeller er bruk av f.eks cannabis mindre skadelig for kroppen enn de fleste øltyper.


Problemet vi møter, er at i dagens velferdsstat så er ethvert individs problemer, allese problemer. Dersom et individ velger å stappe kroppen sin så full av harde stoffer, så er han alle skattebetalernes problem.


Hvordan løse dette problemet?


Ars Ethica er en blogg som er verdt å kikke innom, og i ett av sine blogginnlegg tar også denne bloggen opp dette emnet.

Ars Ethica tar opp en løsning som jeg ønsker å støtte. Gjennom å bruke statistikk over hvor mye det totale forbruket av en vare f.eks alkohol, eller cannabis påkoster samfunnet, skal også avgiftene på disse varene legges deretter.

Avgiftene skal ikke påvirke adferd, men inntektene fra avgiftene skal øremerkes til å behandle de skadene som varene påfører samfunnet.


Gjennom statlig kontoll, har Norge "trygge" varer. Vi har lovlige produkter med skadevirkninger men disse skadevirkningene er alle godt kjent med. Derfor bør også dagens narkotikaprodukter komme inn under den samme statlige kontrollen, slik at vi kan få ekte og ærlig informasjon om skadevirkningene, og dermed innføre "trygge", lovlige stoffer i de butikkene som ønsker å føre disse.


Det er ikke brukeren som gjør de grove kriminelle handlingene, det er bakmennene. Det er ikke bruken som skadelig, det er misbruken.


Så hvordan sikre "trygge" produkter?

Dette forslaget kan høres veldig radikalt ut, men i all seriøsitet, så mener jeg dette. Det norske landbruket opplever nedgang, og er hele tiden avhengig av nye subsidier for å overleve. Stadig flere drivhus blir stående tomme fordi det ikke lønner seg å dyrke frem tomater, agurker og jordbruksprodukter.

Samtidig er norske grønnsaker og norsk kjøtt annerkjent for å være trygt pga. våre gode helserutiner, og helsesjekker.

For å sikre at de varene som kommer på det norske markedet er trygt, burde det åpnes for at norsk bønder skal kunne dyrke cannabis til eget og kommersielt bruk. Hjemmedyrking av tobakk til eget bruk er ikke lovlig, ei er helle hjemmebrenning så derfor bør også cannabis dyrkes av profesjonelle bønder.


Disse vil kunne levere til en lavere pris, og sikre trygge varer.

Taperne; de virkelig kriminelle bakmennene.


Vil mange flere bruke narkotiske stoffer dersom de blir legalisert? Tall fra Nederland viser at etter de liberaliserte sin lovgivning, så stagnerte antall brukere av stoffet. For spørsmålet alle kan spørre seg, bare fordi en vare er lovlig ville du bruk den?
I know I won't.

mandag 28. januar 2008

SUs forsvarspolitikk

Det er sjeldent verden opplever perioder med langvarig fred, så derfor er det viktig å legge til rette for en politikk som gjør at Norge er forberedt dersom vi gjennom våre interesser blir truet. Jeg tok meg derfor friheten til å se hva de blodrøde sosialistene i SU mente om forsvarspolitikk:" ()...Gjennom medlemskapet i militæralliansen NATO er Norge med i en organisasjon som jobber for USA og de andre rike vestlige landene sine interesser gjennom bruk av militærmakt. Fordi vi er medlemmer av NATO, kan norsk ungdom bli sendt i krig for å forsvare interessene til vestlige bedrifter eller for å begå overgrep mot folk som gjør opprør mot amerikansk og europeisk undertrykking. Derfor vil SU at Norge skal melde seg ut av NATO.
Våpenhandel er, sammen med narkotika og pornografi , en av verdens tre største industrier. Det er fordi ressursene i verden er så ulikt fordelt og fordi samfunnssystemet er så udemokratisk at kriger oppstår. Frie mennesker som får tilfredsstilt sine grunnleggende behov trenger ikke krige mot hverandre.
SU vil legge ned dagens militærapparat og erstatte det med et defensivt, desentralisert folkeforsvar som bare skal forsvare folk i Norge mot angrep utenfra."
Grunnen til at NATO ble dannet var slettes ikke a Norge skulle jobbe for USA eller adre rike land, grunnen var at de frie landene i vest fryktet Sovjetisk ekspansjon. Derav gikk også de sosialistiske partiene i Norge imot NATO-medlemskap, av rimelig åpenbare grunner. En Sovjetisk ekspansjon over norskegrensen var i deres øyne ikke det verste som kunne skjedd.Nå skal de sies at de fleste norske sosialister har tatt avstand fra kommunistveldet som de tidligere støttet.

"Det var ikke slik sosialismen skulle være"

Godt mulig, men slik er nå sosialisme i praksis. Poenget er at selv om sosialistene ga opp sin støtte til det feilede kommunistveldet, så skiftet de ikke standpunkt angående NATO. De bare endret argumentasjonen.

Nå var ikke lenger NATO "nødvendig". Den store fienden i øst var beseiret, hva nytte hadde vel NATO nå?Det skulle vise seg at NATO var nødvendig. NATO ble den forsvarsalliansen som FN ga sitt mandat til for å hente lederne i Al-Quida. Da skiftet sosialistenes argumentasjon igjen og ble til det som idag står i SUs program. (se ovenfor)Hva som er SUs argumentasjon for at NATO tjener vestlige bedrifters interesser er jeg ikke sikker på, men jeg velger å gå ut ifra situasjonen i Afghanistan. Der har vestlige bedrifter begynt å etablere seg etter Taliban falt, noe som har ført til mer jobber, mer velferd og en bedre økonomi.

Videre sier SU at pga. vårt medlemsskap kan norsk ungdom bli sendt for å gjøre overgrep mot folk som gjør opprør mot amerikansk og europeisk undertrykking.

Jeg har forstått at SVere ikke syntes Taliban var så gale når alt kommer til alt. Sentrale SVere har gjentatte ganger slengt ut forhandlingskortet til Taliban, men for oss som faktisk ønsker at vestlig-demokratiske verdier skal gjelde, så er ikke Taliban en varm forsvarer av disse.Nå ville enhver sosialist tenkt: "Håhå... Her sa han det rett ut, han vil spre vestlige verdier"
Men hva er nå vestlig-demokratiske verdier?' • Ytringsfrihet

 • Demokratiske samfunn

 • Individualisme

 • Rettstat

Disse verdiene er allmenne, og bør ikke forhandles bort til fordel for det Talibanregimet som regjerte tidligere. Det store flertall som gjør opprør idag, er mennesker som fra områder hvor Taliban har fått innflytelse igjen. Dette er et problem, men det ordnes ikke av seg selv.


Likevel er dette altså årsakene til at SU vil melde Norge ut av NATO.


SU slenger også ut et spark mot våpenhandel. Dersom det er norsk våpenproduksjon ved Kongsberg Våpenfabrikk SU sikter til, så kan det minnes om at norsk våpenhandel bare forgår til legale regjeringer, og grunnprinsippene for norsk våpeneksport ble lagt i en stortingsmelding i 1935. Det ble slått fast at våpeneksport ikke kunne gjøres til et land som befant seg i krig eller borgerkrig.


SU tar også en GROV forenkling om hvorfor kriger oppstår. Jeg velger å ikke anerkjenne påstanden: "Det er fordi ressursene i verden er så ulikt fordelt og fordi samfunnssystemet er så udemokratisk at kriger oppstår"


Derimot så annerkjenner jeg SUs neste påstand om at alle mennesker som får sine grunnleggende behov dekket, ikke har behov for å gå til krig. Derfor er frihandel, globalisering og ikke minst EU veldig fredsskapende tankegods. En smart fyr sa en gang:
"Alle som elsker fred, elsker frihet. Alle som elsker frihet, elsker liberalisme."


Kanskje burde de mest idealistiske medlemmene i SU vurdere dette, og se etter hva som har skapt fred tidligere. Avslutningsvis er det bare å avsi dødsdommen over SUs politikk. De vil sist men ikke minst legge ned dagens militærapparat og erstatte det med et defensivt, desentralisert folkeforsvar som bare skal forsvare folk i Norge mot angrep utenfra.


Kort og godt: Ut av NATO og desentraliserte enheter.
Konklusjon: Et forsvar som ikke kunne holdt landet i 2 døgn, og som heller ikke kunne ventet støtte fra allierte.

torsdag 24. januar 2008

Ein, Zwei, Drei...

Formann i Troms SU, Simon Skau er dømt til til å betale bot på 6000 kroner, og 2000 kroner i saksomkostninger for å ha slengt nazistiske bemerkelser til politiet.

Sosialistformannnen mente politiet var sammenlignbart med naziTyskland pga. Obiora-hendelsen. Ærlig talt, det er ingen som ikke har forstått og tatt inn over seg at Obiora-tilfellet var trist, men å sammenligne det norske politiet som gjør en fantastisk innsats med sterkt begrensede midler fra regjeringen.

Men nå begynner lokallag og fylkeslag i SU å arrangere årsmøter, så får vi se om Skau blir gjenvalgt. Det blir en god lakmus-test for om SU i Troms er en organisasjon for bråkmakere som ikke setter pris på den beskyttelsen politiet gir dem

tirsdag 22. januar 2008

La oss alltid se individene


Norges KRONEDE bloggerdronning VamPus serverte et glimrende innlegg om hvor viktig det er å se individene i denne tiden.


Det er mange radikale islamister i verden, men aldri glem at vi er aldri mer enn individer som tar egne valg.


Muslimer i USA er faktisk bedre integrert enn i Europa, og en viktig grunn er at i USA blir det stilt krav til alle sine innbyggere og innvandrere. Det er lov å lykkes i USA. Alle som flytter til USA gjør det for å søke lykken.Dette utdraget er fra en av Ronald Reagans taler:


"Not too long ago two friends of mine were talking to a Cuban refugee, a businessman who had escaped from Castro, and in the midst of his story one of my friends turned to the other and said, "We don't know how lucky we are." And the Cuban stopped and said, "How lucky you are! I had someplace to escape to." In that sentence he told us the entire story. If we lose freedom here, there is no place to escape to. This is the last stand on Earth. "


Dette var under den kalde krigen, men sannheten er der fortsatt. USA er fortsatt et land hvor "if you play by the rules, you can acheive the American dream"
Dette bildet av Ron Paul måtte jeg bare ta med fordi det var så utrolig søtt.

Fred for SV

Tidligere gikk den radikale stortingsrepresentanten Hallgeir Langeland ut mot egen regjering og langet ut mot regjeringens strategi i Afghanistan. Dette var ikke nytt fra Langeland, da han er godt kjent for å være et utskudd også i eget parti.Dessverre, ja, jeg må virkelig si, dessverre. Dessverre så viser det seg at Langeland ikke er et utskudd. Etter SVs Afghanistan-seminar går nå også nestleder Audun Lysbakken ut og sier det samme:"Vi må forhandle med Taliban"

"Nato må ut, FN må inn"

"Det er viktig med en avvestning"

Hvorfor skal Norge forhandle med Taliban? Det eneste Taliban har å tilby er å ikke drive krigføring i Afghanistan. Men la deg ikke lure til å tro at et nytt Talibanregime ikke PÅ NY ville startet å trene og skjule vestlig-fiendtlige terrorister.

Men for SV er fred det viktigeste. Uansett, UANSETT.Takk til Vox Populi for en fantastisk liste om hva som har skjedd etter Talibans fall, og hva vi ville forhandlet bort med Taliban.Helse: • 83% av befolkningen ha nå adgang til medisinsk hjelp mot 9% i 2004.

 • 76% av barna under 5 år har fått vaksine mot barnesykdommer.

 • Mer enn 4000 lokaler for medisinsk hjelp er opprettet etter 2004.

 • Over 600 jordmødre er lært opp og plassert i hver provins i Afghanistan

Økonomi: • Bruttonasjonalprodukt er antatt å øke på 12-14% i 2007

 • Statens inntekter har steget med 25% fra 2005/2006 til 2006/07

 • Inntekt per innbygger har steget fra 180 USD i 2004 til 355 USD i 2007

 • Afghanistan er en av de raskest voksende økonomier i sør-øst Asia.

Infrastruktur: • Mer enn 4000 km veier er sluttført

 • Bygging av mer enn 20 000 hjem for afghanere som returerer til Kabul

 • Mer enn 1 milliard m2 mark er ryddet for miner

 • 17 000 lokalsamfunn har fått bistand fra utviklingsprogram som brønnbygging, skoler, sykehus og veier gjennom NSP (The Government National Solidarity Program)

Privat Sektor: • 10% av alle Afghanere eier sin egen mobiltelefon, i forhold til 2 linjer per 1000 i 2001

 • 150 byer over hele Afghanistan har nå tilgang til mobilnettverk og internett
  Multinasjonale and internasjonale selskaper investerer eller viser interesse i Afghanistan inkludert Coca Cola, Siemens, Nestle og Etisalat

 • Tegn og bevis på store forbrukerbehov i Kabul. (f.eks; veitrafikk, nye kjøpesentre og nye hoteller)

Sikkerhet: • Over 60,000 tidligere krigskjempere er disarmert og reintegrert

 • 35-40,000 offiserer tjener nå i den nye nasjonale politistyrken

 • 30,000 soldater tjenestegjør i den nye nasjonale hæren


Flyktninger: • 4.8 millioner har tilbakevendt til nå (3.5 millioner med FNs hjelp)

 • FNs flyktnigsråd har hjulped til med å skaffe over 1 million bohytter for tilbakevendende flyktninger

Skoler: • Over 7 millioner gutter og jenter går nå på grunnskoler og/eller høyere utdannelse.

 • 30% av de syv mill er jenter. Under Taliban var det 1% jenter. Jenter fikk nemlig ikke lov til å gå på skole under Talibanstyret.

 • 10 universiteter rundt om i landet er etablert. Under Talibanstyret var det 1, som knapt nok fungerte.

Kvinner: • Mer enn 25% av parlamentet består av kvinner

 • Millioner av jenter er tilbake til skolene og 400 000 kvinnelige studenter startet universitetsutdannelsen for første gang i år.

 • Mer enn 100 000 kvinner fikk mikrokredittlån for å starte sine egne forretninger.


Kirsti Bergstø fra SU vil også ha NATO ut av Afghanistan, fordi hun mener det har vært for mange sivilie tap. Vel, Taliban drepte 6000 sivile i 2007. ISAF drepte 1000. Det er selvsagt 1000 for mange, men når SV og Sosialistisk Ungdom får ISAF til å fremstå som aggressoren, så er dette en stygg vrenging av sannheten.

mandag 21. januar 2008

FrPs alternative budsjett.Statistisk Sentralbyrå har siden 1990 gjennomført vurderinger av alternative statsbudsjett som blir fremlagt av opposisjonspartiene på Stortinget.

Nylig ble effektene av FrPs alternative statsbudsjett kunngjort, og resultatene er å lese i dette offentliggjorte brevet:


http://www.ssb.no/emner/00/1gangspubl/svar_budsjett_2008.pdf
Effektene av FrPs alternative statsbudsjett på Norsk økonomi er:


 • Renten hadde sunket med beregnet 0,3 prosentpoeng for 2008, og 0,7 for 2009 og 2010. Med Kristin Halvorsen(SV) som Finansminister har Norge opplevd 14 rentehevninger.

 • Grunnet kraftige avgiftskutt vil det bli betydelig mindre prisøkninger, og dermed mindre lønnsøkninger, og videre mindre inflasjon.

Dette er EFFEKTENE på norsk økonomi. Det høres kanskje litt kjedelig eller fjernt ut for noen, men hva vil dette si i praktisk politikk?


La oss først ta det faktum at SSB beregnet at renten ville sunket med 0,3%. Dette ville for en normal norsk husholdning med 1 million i lån bety at familien ville fått 2160 kroner mer å rutte med årlig. Videre så er det beregnet at renten vil fortsette å synke i de neste årene og ta da også med en mindre prisøkning, og man har gjort betydelige inngrep for å sikre norsk velstand som merkes.


Uten at det skal bli for kjedelig med alle tall og utgiftsposter, så kan jeg trekke frem noen viktige punkter i statsbudsjettet for ungdom: • FrP foreslår å øke frikortgrensen til 70.000 kroner. Arbeidskraft er idag etterspurt, og norsk ungdom bør få arbeide helgearbeid uten å betale skatt av dette.

 • FrP foreslår å øke det årlige innskuddsbeløpet på BSU (boligsparing for ungdom) med 20.000 kroner og øke det totale sparebeløpet til 150.000 kroner.
  BSU er uten tvil noe av det beste innenfor sparing som har skjedd norsk ungdom, og FrP fører ordningen videre for å hjelpe norsk ungdom inn på boligmarkedet og for å få bedre låneordninger senere.

 • Alle bilrelaterte avgifter (også årsavgift for mopeder) og bensin og dieselavgifter senkes og vrakpanten økes. Privatbilen og mopeden representerer for mange ungdommer det eneste GODE transportalternativet til både jobb og venner. Transport er livsviktig i et moderne samfunn.

Kommer kanskje tilbake til mer om FrPs alternative statsbudsjett senere. Imens kan du jo lese litt selv her:


http://www.frp.no/Innhold/FrP/Temasider/Statsbudsjett/Statsbudsjettet_2008/


og for selve budsjettet:


http://www.frp.no/filestore/Alternativtbudsjettoppdatert27.11.07.pdf

fredag 18. januar 2008

Drømmen om anarki og Vekterstat


Jeg hadde en drøm i natt... Ja, dette kommer ikke til å sje ofte at jeg siterer drømmene mine, men i natt hadde jeg en drøm som kan være relatert til politikk.


Jeg drømte at jeg hadde store rikdommer, vi snakker mye penger... Aner ikke hvo jeg fikk dem fra, men iallefall mye penger.Og for denne rikdommen så kjøpte jeg et stort, veldig stort område i innerste Norge. Blant daler og skog.. Der det er så øde og gjenvokst at det er langt mellom folk...Og der bygget jeg meg et storhus... Et skikkelig storhus med gjestehytter og store marker med med egne grønnsaker... Store flotte trehus med egne dyr til slakt...


Det var rett og slett en selvdreven storgard, stor og flott, og rett og slett vakker å se på.

Ja, ok.. Hva pokker har denne drømmen med politikk å gjøre? Vel, det kommer....For jeg drømte også... at det kom en mann i dress gående gjennom skogen og inn til storhuset mitt. Han var fra staten og han ville se byggetillatelse for alle byggene, han ville ha skatt for all maten som ble grodd og slaktet, han ville vite min melkekvote, og ikke minst så ville han ha eiendomsskatt....


Tuller ikke.. dette var alt i drømmen...
Mannen fra staten ramset også opp en del andre skatter og avgifter, men jeg tror ikke de eksisterer engang (TRO DET ELLER EI)Jeg sa til mannen fra staten: "Nei! Jeg klarer meg helt fint her inne i skogen min selv. Jeg dyrker min egen mat, bruker ikke statens veier, eller statens sykehus. Jeg trenger ikke staten, derfor burde ikke staten plage meg"Mannen fra staten sa: "Staten bestemmer. Du bor i Norge, og tilhører staten. Alle tilhører staten."

Så da gjorde jeg i drømmen, som jeg håper jeg aldri vil gjøre. Jeg erklærte meg selv og min eiendom or statløs og uavhengig. (Du ville fått problemer med dette i virkeligheten, men her gikk det fint)


Da var jeg altså blitt egen herre i eget hjem. Og da flokket det til med mennesker som ville komme å bo på dette stedet hvor det ikke var noen stat som tok skatter eller ville bestemme over livene deres.


Dette måtte jo være en drøm, fordi alle respekterte eiendomsretten min, og de ønsket å kjøpe eiendom til å bo og leve på. Så etterhvert så bodde det flere og flere inne på dette området, og næringsliv begynte å poppe opp... Butikker av alle slags slag, i alle slags utforminger. Alle slags hus var å se over alt.Så begynte liksom "leksa" i drømmen da... Nå håpet jeg at et anarko-system skulle fungere IALLEFALL i drømmene mine, men neida...

For det kom noen pøbler som også visste at det ikke var en stat der. Det kom noen pøbler som begynte å rane mennesker på åpen dag. Så da ble det bestemt at det måtte være en politistyrke som kunne ha lov og orden, og det ble bygget et fengsel/politistasjon/"rådhus" som minnet om gamle Utstein Kloster.Denne politisstyrken måtte også overleve, så for å sikre at han kunne drive på med sitt politiarbeid, ble alle enige om å gi en liten prosent av sin avling og fortjeneste til denne politimannen.


Gratulerer, vi har nå introdusert "inntektsskatten" i MIN drøm... Hadde jeg kunne styrt drømmen min hadde jeg selvsagt heller foreslått at det ble lagt til en "moms" på alle varer slik at prisøkningen hadde kommet etter inntekt, og ikke før...


Så hva fortalte drømmen meg?


Uansett hvor herlig det kunne vært å leve i et anarki uten statlig autoritet, så er det

viktig å huske at det vil alltid finnes mennesker som vil misbruke sin frihet til å skade og forvolde andre. Derfor trenger vi Vekterstaten som sikrer vår beskyttelse mot indre og ytre fiender
torsdag 17. januar 2008

Ron Paul og hans pengebomberPrimærvalgene i USA er i full gang, og min kandidat, Ron Paul har kommet greit ut av det med resultater på rundt 6-8%

Ron Paul er alle frihetselskeres kandidat, og har blitt kjent i primærvalgene pga. sin holding til Irak-krgen og sin ultralibralistiske ideologiske tankegang.


"Dr. NO" som Ron Paul har blitt kalt pga. av at han alltid stemmer imot alle føderale programmer som ikke kan begrunnes ut ifra Grunnloven, har også blitt kjent pga. sine "money bombs". På utvalgte dager har Ron Pauls supporter samkjørt sine pengedonasjoner og donert til Ron Pal.


5. november, Guy Fawkes day- 4.3 millioner dollar = 23.258.700 kroner

16. desember, The Boston Tea Party- 6 millioner dollar = 32.454.000 kroner


Den 16. desember slo Ron Paul alle tidligere rekorder, og jeg syns at det er verdt å nevne Ron Pauls neste Money Bomb:


21. januar, Martin Luther King Day ( Martin Luther King Day markeres alltid på den tredje mandagen i januar)

onsdag 16. januar 2008

Det å beskytte et prinsipp..


I sinne rundt Lommemannsaken så skrev jeg at Staff fortjener straff... Jeg beklager.


Staff har vært modig nok til å verne om rettstaten når hele det Norske samfunn satte seg selv i rollen som både dommer og jury. Rettsstatens prinsipper skal beskytte alle av landets innbygger, uansett hvilken forferdelig grusom forbrytelse som har blitt gjort.


Staff har også benyttet seg av sin ytringsfrihet for å fremme synspunkter som majoriteten av det norske folk finner avskyelige. Samtidig er det VIKTIG at slike synspunkter kommer frem, på lik linje som nynazistiske og totalitære synpunkter.
Det er gjennom åpenhet og argumenter at slike synspunkter skal overvinnes, ikke gjennom nedhysjing.


Jeg misliker STERKT det Staff står for når det gjelder et barns seksualitet, men det er viktig å huske François Voltaires velvalgte ord:

«Jeg er helt uenig med deg, men vil kjempe inntil døden for din rett til å si det du sier.»

søndag 13. januar 2008

Staff fortjener straff


Lommemannen er nå antageligvis tatt, og advokaten som skal forsvare ham er ingen ringere enn Tor Erling Staff. En skulle tro at Staff måtte gå inn for å i størst mulig grad bare "begrense" straffen og håpe på strafferabatt.

Aldri hadde jeg trodd at Staff skulle gå så langt som han gjør i denne artikkelen:
"Jeg reagerer på fremgangsmåten fra politiets side. De har laget en landsomfattende aksjon for å fange et enkeltmenneske. Og ser man på siktelsen i dag, så er det jo beskjedne forhold. Det har jo ikke skadet noen av guttene som er impliserte i saken," sier Staff.


-Mener du at oralsex mellom mindreårige gutter og eldre ukjente menn generelt ikke kan medføre traumer eller skader?


"Det er ikke slikt gutter reagerer på, men det blir det når politiet gjør det til verdens verste forbrytelser," mener Staff.


...


...


Ta en pause og les det Staff sier en gang til. Staff mener åpenriktig at gutter som blir seksuelt misbrukt ved bl.a oralsex ikke blir skadet av det.

Staff har tidligere sagt at han selv LIKTE å ha seksuell omgang med eldre menn som barn, og at han ikke har tatt skade av det.


La meg påpeke at det har faktisk Staff tatt skade av.

Staff har tatt skade av dette når han mener at det er normalt at eldre menn og barn skal ha sex sammen. DET er et skadet menneske.


Oslos ordfører ønsker å anmelde Staff for sine uttalelser dersom det finnes noe straffbart forhold. Jeg håper at Staff kan bli tatt for å oppfordre til seksuelle overgrep, æreskrenkelse og mer dersom det skulle være mulig.


Staff har ingen respekt for de tusenvis av barn som hvert år kjenner overgrepene på kroppen og må leve med dette resten av livet.

Seksuelle overgrep er nesten like galt som drap. Du ødelegger et liv. Mange mennesker som blir utsatt for seksuelle overgrep kommer seg aldri over det. De trenger proffesjonell hjelp og vil ikke kunne fungere alene i samfunnet.


Staff bør holde seg til sin advokatrolle, for alle innbyggere i Norge har krav på advokat. For det er det rettslige han bør snakke om, ikke hva som er skadelig for noen, for her har Staff ikke den ringeste anelse.


Lommemannen derimot er "heldig". Jeg skulle ønske han hadde blitt tatt på et tidspunkt med en FrP regjering.

Straffenivået i Norge er ALTFOR lavt, og seksuelle forbrytelser mot barn viser pedofil legning. Dette bør også medføre medisinsk/kjemisk kastrering. Dette betyr at de som blir dømt for pedofili, bør lovpålegges å la seg medisinsk kastrere. De bør også pliktes til å melde fra til naboer når den dømte flytter til nye strøk.

Alle bør ha rett til å vite dersom en dømt pedofil flytter til sitt nabolag. Det er litt synd når det kommer til personvern, (av den dømte) men pedofili er rett og slett utilgivelig og bør føre til livslange konsekvenser.

lørdag 12. januar 2008

Vampus verden og blogging..Denne helgen tilbringer jeg i Oslo på FpUs tillitsmannskonferanse. En av kursholderne er Heidi Nordby Lunde eller best kjent som VamPus.


Heidi Nordby Lunde driver bloggen "VamPus verden" og er blitt kåret til Norges beste blogg av dagbladet. Hun kom til tillitsmannskonferansen for å holde kurs om blogging, hva som gjør en blogg god, og hvordan ens blogg kan bli kjent.


I tillegg til at selve kurset var godt og tilogmed morsomt, så var det interessant å vite at Norges beste blogger hører til på høyresiden i norsk politikk.

Forhåpentligvis har jeg nå funnet en ny god blogg å lese rett som det er.


Så til VamPus:

Takk for et godt kurs!

tirsdag 8. januar 2008

Verneplikt, Omsorgsberedskap, slaveplikt

Hvert år kalles alle norske menn inn til sesjon for å så stille i Kongens klær. Noen velger siviltjeneste, men mange slipper unna. Nå diskuteres det innad i regjeringen om verneplikten også skal omfatte kvinner. Idag kan alle kvinner velge om de vil møte til sesjon.
Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF) sa tidligere at hun mente at tiden var inne for å omdefinere verneplikten, "Samfunnstjeneste for alle" var hennes forslag.

Vi har faktisk kommet så langt at vi har glemt hva verneplikten var ment til å være, hva den er blitt, og hva den aldri må bli.


Verneplikten i Norge er fastslått i Norges grunnlovs § 109;


"Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet, i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue. "
Det sies intet om kjønn i grunnloven, men dette utdypes i et videre lovverk.
Verneplikten er altså nedsatt i grunnloven, og dette er forståelig med tanke på hvordan kriger ble utkjempet, og hvor vante man var med krig når grunnloven ble utformet. Det var rett og slett nødvendig å ha en "stor" hær stående klar til forsvar og angrep dersom Norge skulle bli angrepet eller få sine interesser under press.
Er det annerledes idag? Uten tvil ja. Krig i Europa er en tanke de aller fleste finner uforstående. Russland viser muskler, men ikke mer enn at våre profesjonelle er klar til å vise muskler tilbake.
Det Norge idag trenger er et profesjonelt og spesialisert forsvar, rendyrket på frivillighet med gode lønnsforhold slik at forsvaret virker fristende for de som ønsker et slikt yrkesliv.
Utenrikspolitisk diskusjon kan bli til en annen gang, men tilbake til verneplikten.
Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF) vil altså ha en samfunnstjeneste der alle gutter og jenter skal bruke et år til samfunnstjeneste hvor de skal enten arbeide på eldrehjem, sykehus, veiarbeid eller annet arbeid som ikke trengs faglig kompetanse.


Stortingsrepresentanten mener dette vil hjelpe på arbeidskraftsmangelen i landet. Det vil det selvsagt ikke da man tar arbeidskraft fra et sted(eller studenter) og plasserer denne et annet sted.

Ståpåviljen vil selvsagt ikke være stor når man blir tvunget til å arbede et sted man ikke har valgt selv, og det er dette som er kjernen i dette.


TVANG til å arbeide. Slaveri...


Staten bør ikke ha retten til å tvinge sine borgere i ufrivillig arbeid eller ufrivillig tjeneste. Alle mennesker er sin egen herre, og staten skal bare beskytte alle individer mot undertrykkelse, kriminalitet o.l.


Det er viktig at vi i modene Norge får avskaffet verneplikten, og jeg ønsker en grunnlovsendring som kunne lødet slik:


Norges endrede grunnlovs § 109;


"Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige rettiged til at aldri inngaa i tjeneste uten samtykke, uden Hensyn til Fødsel eller Formue. "

Gi meg MER atomkraft, PLEASE!

Endelig! Endelig er det en miljøbevisst herremann som våger å ta bladet av munnen og si det som sant er: Atomkraft idag er trygt, det er sikkert og det er miljøvennlig.


Jeg snakker om Fredsprisvinneren og leder av FNs klimapanel Dr. Rajendra K. Pachauri.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/01/06/523028.html

La meg først skrive litt uproffesjonelt og på dialekt for å få ut aggresjonen som bygger seg opp hver gang atommotstanderne nevner "Tsjernobyl".
"Sakan då! Prøv iallefall å fyll med på ka så skjer då! Verden har gått videre!! Det er øve 20 år si for pigede... Tenk på den syge teknologirevolusjonen som verden har opplevd! Tror dokk at atomteknologien har stått på stedet hvil?!?! SAKAN...."
Se der... Så var det gjort...


Så hvorfor ER egentlig kjernekraft så misforstått og egentlig så genialt at enhver som liker kjernekraft får halvorgasmer av tanken?Vel, med dagens nye 2. og 3. generasjons kjernekraftverk blir større deler av uraniumet brukt i spaltingen, og dermed er det også mulighet for lengre bruk. Vi er også så heldige i Norge at vi har store fjellkjeder som vi kan bygge anlegg inn i, noe som vil være med å skape tryggere anlegg.

Atomanleggene er "utslippsfrie", det vil si at de bare slipper ut vanndamp. Også når det kommer til avfallshåndtering så er vi igjen tilbake på våre sterke fjell som egner seg YPPERLIG til denne oppgaven.
MEN... Her er det geniale... Dersom vi begynner å forske, og bygge ut thoriumkraftverk, vil vi kunne være i stand å brenne avfallet i Thoriumreaktoren og dermed omdanne avfallet til mindre farlige stoffer med mye mindre halveringstid!!!

Slike forsøk blir utprøvd i India as we speak. Det er kanskje ikke rart når Dr. Rajendra K. Pachauri er energipolitisk rådgiver for den indiske regjeringen, og som i 2007 inngikk en avtale om kjernefysisk samarbeid med USA.

Her har vi noe å lære. Etter at Frankrike begynte å satse på atomkraft, har deres utslipp av CO2 utslippet falt med 60% fra 1980 til 1992, SO2 med 70%, NOX, med 60% og støv og partikler med 86%.

Embrace it... Energi kommer til å bli det gull var i tusener av år... En vare alle trengte, alle ønsket, og alle nøt godt av.
La Norge bli en virkelig energinasjon når de 2 milliardene som idag lever uten strøm endelig kobler seg til verdens strømnettverk

fredag 4. januar 2008

Skatt er tyveri


De rødgrønne partiene varsler at skatten kommer til å øke i de kommende årene. I den sittende regjeringen er det urovekkende nok Ap som er bremseklossen for skatteøkninger. Den bremseklossen tør jeg ikke stole på.


Jeg har skrevet og snakket om så mange økonomiske argumenter for å senke skattene, men siden de økonomiske argumentene for å senke skatten aldri helt går inn, vil jeg ta opp noen moralske argumenter om hvorfor vi ikke bør ta inn skatt.


Jeg vil ta utgangspunkt i dette utdraget fra FrPs program:
“Fremskrittspartiet vil at skattelettelser skal merkes for folk flest."


La meg omformulere dette utdraget for å tydeliggjøre forskjellene mellom sosialister og FrP. (Vel, iallefall meg da..)
"Fremskrittspartiet vil at det skal merkes for folk flest at det blir stjålet mindre av deres inntekt."


Sosialister, kommunister, bondedemokrater, sosialdemokrater, konservative og kristendemokrater har ALLE slått seg til ro med tanken om at det er greit å stjele så lenge det er staten så gjør det. Sålenge det er statens monopol å stjele.
Alle disse vil si at staten stjeler for å gjøre situasjonen bedre for flertallet. Sålenge staten stjeler så er det kontrollert, og flertallet nyter godt av dette.
Vel, la meg først ta utgangspunkt noe annet som staten også har monopol på.


Staten ble opprettet for å beskytte innbyggerne mot fiender utenfra, og uro innenfra. Derfor er det staten som har monopol på bruk av vold. Dersom det er nødvendig har staten lov å bruke vold/kraft mot innbyggerne sine.

I Norge har vi forstått at selv om staten har monopol på bruk av vold, så aksepterer vi ikke at staten misbruker dette monopolet og bruker vold mer enn strengt tatt nødvendig. Vi reagerer når politimenn er "for voldelige".

Men strengt tatt er det andre land som misbruker dette monopolet mer enn Norge, men vi reagerer iallefall når staten misbruker sitt voldsmonopol.


Så...

Staten har monopol på å stjele for det er nødvendig med inntekter for å kunne dekke utgiftene til å opprettholde voldsmonopolet. Men det paradoksale er at verken politiet eller militæret har de midlene de trenger for å gjennomføre de oppgavene de er satt til å gjøre. Selve grunnoppgaven i ethvert samfunn; beskyttelse.


Staten idag misbruker sitt tyverimonopol. Det er galt å stjele. Det er galt å bruke vold. Vi aksepterer begge fra staten fordi i lengden er det til vårt eget beste.

Men vi bør snarest mulig reagere like sterkt på statlig tyveri som statlig overvold.

torsdag 3. januar 2008

"Månelanding på Mars"
Eirik Sakariassen har skrevet et godt og velformulert innlegg om Jens Stoltenbergs månelanding, hvor han sammenligner ham med Buzz Aldrin.
Innlegget er som sagt velformulert, men istedet for å bare kritisere Jens månelanding, vil jeg fortelle om min ønskede månelanding.

Månelandningen til Jens er jo ingen "månelanding"... Det er ikke mer enn en av mange satelitter som flyter i verdensrommet. Alle kan gjøre det, bare pengene er der.


En månelanding er en imponerende teknologisk nyvinning som skal inspirere menneskeheten og vise oss at det er mulig å sprenge grenser.

CO²-rensing på Mongstad, er det virkelig en inspirerende eksplosjon av menneskelig kunnskap?

Tanken bak månelandingen var aldri om å gjøre noe som ville bedre våre liv. Det ville ikke helbrede sykdom eller hindre krig, men vi ville sprengt grensene som er våre begrensninger.


Så la oss derfor ikke være fornøyd med en "månelanding". Vi må tenke større! Vi skal ha en månelanding på Mars! Så fantastisk skal vår nytenkning være, MEN i Norge skal vår nytenkning være nyttig.


All verdens energiproblemer løst i minst et århundre, MINST.... Nok energi til å få India og Kina på et høyt velstandsnivå. CO²-fri energi tilogmed!
En teknologi som kan skape et nytt norsk velstandseventyr, Norges månelanding på Mars bør dreie seg om Thoriumkraftverk.


Thoriumkraftverk sier du? Hva er dette


Ideen om en Thoriumreaktor ble først foreslått av nobelprisvinner i fysikk;Carlo Rubbia. Han var også direktør ved CERN, det europeiske forskningssenteret for partikkelfysikk i Geneve, fram til 1993. Han designet en reaktor, drevet av thorium som grunnstoff istedet for Uran.


Hva skiller så en Thoriumreaktor fra andre kjernekraftverk?


Først skal det sies at moderne urankraftverk er veldig sikre og faren for at noe skal gå galt er minimal, men et Thoriumkraftverk har ingen av faremomentene forbundet med urandrevne verk (nedsmelting, utslipp av radioaktivitet, faren ved atomavfall osv.).


La oss ta dem for oss:

Thoriumreaktoren kan ikke "løpe løpsk".

Mange mennesker, kanskje spesielt i Norge får frysninger langs ryggen bare de hører ordet kjernekraftverk. Vi er blitt opplært fra vi var små om at kjernekraft = en ukontrollert nedsmelting som i Tsjernobyl.

Dette er umulig med et Thoriumkraftverk. Et Thoriumkraftverk er avhengig av energi for å kunne drives, og er ikke basert på en kjedereaksjon som i "vanlige" kjernekraftverk.


Hele kjernereaktoren er konstruert med smeltet bly rundt reaktoren som har følgende oppgaver:


 1. For det første er det det smeltede blyet som skal føre varmeenergien videre fra thoriumet, og til avkjølningskrets som tar energien videre til turbiene.

 2. Dersom reaktore med vilje drives for hardt for å øke kjernereaksjonen, vil det smeltede blyet rundt reaktoren renne inn i de sentrale delene og stanse for en helt nødvendig nøytronstråle og dermed stanse reaksjonene og kapsle reaktoren inn i størknet bly.

 3. Dersom det skulle skje en teknisk svikt / sabotering som slår ut kjølerne så vil dette føre til en lik reaksjon som vist ovenfor. Det smeltede blyet vil utvide seg og renne inn i de sentrale delene og stanse hele reaksjonen.

Javel, da har vi tatt noen punkter som burde få miljøvernere til å gråte pga. de arguementet om nedsmelting er ute av spillet. Men det er ikke noe mål å ha miljøvernerne mot seg, derfor har vi noen argumenter for å få miljøvernerne med på Norges månelanding på Mars.


I et Thoriumkraftverk kan det brennes opp kjernefysisk avfall. I et "vanlig" uranbasert kjernekraftverk blir det brukt uran 235 som brensel. Når Uran 235 blir spaltet danner det spaltningsprodukter som gir atomavfall som er radioaktivt i mange tusen år. F.eks det kjente Plutonium. Plutonium er også det stoffet som blir i "skitne" (dirty) atombomber som sprer mye radioaktivitet.
Jeg vet dette høres for godt ut til å være sant, men i Carlo Rubbias Thoriumreaktor kan plutonium brukes som brensel, og bryte dem ned til svært små mengder av mindre farlige stoffer som er radioaktive i langt kortere tid.


Nedenfor er en link til forskning.no med en utrolig god animasjon av hvordan et Thoriumkraftverk fungerer.
http://www.forskning.no/Artikler/2006/oktober/1162193419.78


Nå har vi månelandingen vår på Mars. Dette er så grensesprengende nytt at det ville løst våre energiproblemer i lang lang tid. Hvorfor våre energiproblemer?
Jo, fordi Norge sitter på verdens tredje største forekomst av Thorium. Australia har størst, mens India har nest størst forekomst.
Det er beregnet at Norge innehar 15-25% av alt Thorium i verden, rundt 180 000 tonn.

I følge Egil Lillestøl (Professor i fysikk ved Universitetet i Bergen) er Forekomstene verdt særdeles mye. Hvis man regner det om i penger og sammenligner med oljeprisen, utgjør de norske thorium-reservene en verdi på rundt 250 000 milliarder dollar


Forstå den summen der... PRØV å forstå den summen...


Kanskje er det bare en drøm... Nå nådde oljeprisen rekordhøye 100$ fatet. Dette er rekordhøyt, men vi må heller ikke glemme at dollaren nå er rekordLAV. Så dette er økonomi som ser flott ut men som lurer de fleste.


Poenget er at norske politikere er fornøyde sålenge vi har oljerikdommene å hvile på. De er vår laurbærblad. Vår rikdom har ført til at vi ikke har sett faresignalene om dårlige skoler, veier og annen infrastruktur.


Jeg håper heller at vi våger å satse. Hyr inn fysikkforskere fra hele verden og start opp Norges "månelanding på Mars", for den månelandingen som Jens og Sakariassen ønsker er verken nytenkende, inspirerende eller imponerende.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/01/04/522895.html